Gemeentebelangen Bedum
   

HUISHOUDELIJK REGELEMENT GEMEENTE BELANGEN BEDUM

ARTIKEL 1 – TAAKSTELLING BESTUURSLEDEN

VOORZITTER

 • Het in overleg met de secretaris opstellen van de agenda’s en uitnodigingen voor bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Het leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Het erop toezien dat genomen beslissingen in de bestuurs- en ledenvergaderingen correct worden uitgevoerd.
 • De presentatie van de vereniging te verzorgen.

SECRETARIS

 • Het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • De administratieve behandeling van de uitnodigingen en agenda’s voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Het, in samenwerking met de tweede secretaris, bijhouden van registers van leden en begunstigers en het rooster voor aftreding van bestuursleden.
 • Het verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie van de vereniging.
 • Het opstellen van het jaarverslag
 • De archivering van bescheiden met uitzondering van de tot de financiële administratie behorende stukken.
 • Het verzorgen van een juiste registratie van bestuurssamenstelling bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

PENNINGMEESTER

 • Het opstellen van het concept voor de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
 • Het tijdig innen van te vorderen bedragen.
 • Het tijdig doen van betalingen binnen de ramingen van de vastgestelde begroting.
 • Het erop toezien dat er geen uitgave buiten de begroting en boven de geraamde begrotingsbedragen worden gedaan.
 • Het adviseren van het bestuur tot het doen van voorstellen aan de ledenvergadering tot begrotingswijzigingen, in de gevallen dat er te lage bedragen zijn begroot.
 • Het voeren van een goed financieel beheer.
 • Het voeren van de boekhouding,
 • Het archiveren van alle stukken die tot de financiële administratie behoren.

ALGEMEEN

 • Het bestuur is bevoegd ook aan anderen dan bestuursleden specifieke taken toe te delen en/of aan omschreven taakstellingen andere taken toe te voegen of te wijzigen.
 • Bij gebruikmaking van bovenstaande, dient het bestuur daarvan aan de ledenvergadering mededeling te doen.
 • Taaktoedelingen aan anderen dan bestuursleden vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.

ARTIKEL 2 – PLAATSVERVAN GING

 • Het bestuur benoemt voor de voorzitter, secretaris een penningmeester een vervanger en rapporteert aan de ledenvergadering
 • De fractie bepaalt de vervanging of aanvulling in de steunfractie en stelt het bestuur op de hoogte.

ARTIKEL 3 – FRACTIE

 • De fractie wordt gevormd door die leden van Gemeentebelangen Bedum, die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in de gemeenteraad. Tevens zal de fractie worden uitgebreid met leden (de steunfractie) om de fractieleden te ondersteunen in het raadswerk.
 • In principe zullen de eersten niet in de raad gekozen kandidaat raadsleden van de kieslijst gevraagd worden voor de steunfractie.
 • De fractie stelt bij aantreden in de gemeenteraad een fractiestatuut op, waarin onder meer wordt weergegeven: de uitgangspunten, werkwijze, taakverdelingen binnen de fractie en steunfractie.
 • De steunfractie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen naar zowel fractie als bestuur.

ARTIKEL 4 - LIDMAATSCHAP EN DONATEURS

 • Bij aanmelding is ieder lid contributie verschuldigd over het gehele boekjaar, ongeacht het tijdstip van aanmelding. De contributie bedraagt € 20,00 per lid, per jaar. Ieder volgend jaar dient de contributie voor 1 maart te zijn voldaan aan de vereniging.
 • De minimale jaarlijkse donatie voor donateurs van de vereniging is vastgesteld op € 5,00.
 • Alle donateurs krijgen jaarlijks een samenvattend verslag van de activiteiten van de vereniging.
 • Aan donaties en sponsorgelden kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5 – BESTUURSVERGADERINGEN

 • Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht, of tenminste twee bestuursleden hierom verzoeken.
 • De uitnodiging voor de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk en met vermelding van de agenda.
 • Van elke bestuursvergadering wordt een actie - en besluitenlijst gemaakt, die in de volgende vergadering ter vaststelling worden vastgelegd.

ARTIKEL 6 – DECLARATIES

 • Declaraties van gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van activiteiten voor de vereniging worden door de penningmeester vergoed na goedkeuring in een bestuursvergadering.
 • Voor bestuurs- en ledenvergaderingen worden geen presentie en reiskosten vergoed, m.u.v. genodigden welke op voorhand door het bestuur zijn vastgesteld,

ARTIKEL 7 –COMMUNICATIE RICHTING PERS

 • De fractievoorzitter zal optreden als woordvoerder richting de pers over politieke zaken en de voorzitter zal woordvoerder zijn aangaande verenigingszaken. Bij voorkeur zal in beide gevallen eerst vooroverleg plaatsvinden.
 • Een uit te geven Nieuwsbrief zal onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen.

ARTIKEL 8 – KASCONTROLECOMMISSIE

 • Op voordracht van de voorzitter wordt een kascontrolecommissie benoemd. Deze commissie bestaat uit twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
 • Van de commissie mag ten hoogste een lid ook in het voorgaande jaar lid van deze commissie geweest zijn.

ARTIKEL 9 – VERKIEZINGSCOMMISSIE

 • Het bestuur draagt uit haar leden een verkiezingscommissie voor, bestaande uit minimaal drie personen, zijnde een bestuurslid, een raadslid en een lid van de vereniging.
 • Deze commissie heeft tot taak de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden, zoals het verkiezingsprogramma, begroting, p.r. activiteiten.
 • Tevens zal een lijst met kandidaten voor de kieslijst worden opgesteld.
 • De definitieve kieslijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

ARTIKEL 10 – ALGEMEEN

 • Bestuursfuncties, raadsfuncties en functies binnen de steunfractie zijn onverenigbaar.
 • In het huishoudelijke reglement en het fractiestatuut kunnen geen wijzigingen worden aangebracht anders dan door een besluit van de algemene ledenvergadering.
 • Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten van de vereniging. In alle gevallen, waarin de statuten noch het reglement uitsluitsel geven, beslist het bestuur.

 

 

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 29 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum