Gemeentebelangen Bedum
   

Fractiestatuut van de Politieke Vereniging Gemeentebelangen

1. Doel

Het fractiestatuut heeft als doel de werkwijze van de fractie voor alle betrokkenen (raadsleden, steunfractie, bestuur en leden) duidelijk te maken, opdat ieder optimaal kan participeren voor zover nodig of wenselijk. Daarnaast dient het fractiestatuut gezien te worden als een neerslag van de spelregels, door die na overleg met de raadsleden, door de ledenvergadering zijn vastgesteld.

2. Uitgangspunten

 • Alle fractievergaderingen zijn openbaar, m.u.v. die agendapunten waarvoor de raadsleden, voor een bepaald onderwerp, geheimhouding opgelegd hebben gekregen.
 • Tot het fractieberaad behorende raadsleden van de vereniging en die leden van de vereniging die zich hebben aangemeld bij de fractievoorzitter voor de steunfractie.
 • In principe wordt er tweemaal in de maand een bijeenkomst van de fractie gehouden. T.w. de maandag in de week vóór de commissievergaderingen en de maandag in de week vóór de raadsvergadering.
 • Besluiten van de ledenvergadering dienen zwaar mee te wegen in de standpuntbepaling van de raadsleden.
 • De fractie probeert zoveel mogelijk met één standpunt naar buiten te treden.
 • De raadsleden hebben een eigen wettelijke verantwoordelijkheid als bestuurder en kunnen derhalve niet tot bepaalde standpunten gedwongen worden.

3. De fractievoorzitter

 • De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.

4. Voorbereiding fractieberaad

 • Ieder raadslid heeft de taak de stukken die betrekking hebben op zijn eigen commissie, vóór de fractievergadering te bestuderen. Zo nodig zorgt hij of zij  voor documentatie tijdens het fractieberaad.
 • Ieder raadslid bestudeert ook de stukken van anderen, die hij of zij ondersteunt of vervangt. In de regel neemt het benoemde commissielid vóór het fractieberaad contact op met zijn plaatsvervanger.
 • Ieder raadslid probeert zoveel mogelijk ook betrokkenen en/of deskundigen buiten de raad of het ambtelijke apparaat te benaderen om zo van direct betrokkenen informatie te verkrijgen. Hierbij kan het raadslid ook leden van de vereniging vragen te helpen bij het vergaren van informatie,
 • Als een commissielid niet in staat is de stukken te bestuderen, dan waarschuwt hij tijdig zijn plaatsvervanger en de fractievoorzitter.
 • De fractievoorzitter stelt de agenda op van de vergaderingen en zorgt dat alle betrokkenen de agenda voor het fractieberaad tijdig in hun bezit hebben.

5. Werkwijze fractie

 • De fractievoorzitter leidt de vergadering.
 • De fractie wijst uit haar midden een secretaris aan, die voor de verslaglegging zorg draagt.
 • Ieder raadslid behandelt de punten, die bij zijn commissie aan de orde komen.
 • De inbreng van alle deelnemers aan het fractieberaad, ook van de belangstellenden, is op basis van gelijkwaardigheid.
 • Vanuit het fractieberaad wordt een kopie van het verslag naar het bestuur gestuurd.
 • De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor verslag c.q. overleg met andere geledingen en de vereniging t.w. het bestuur en eventuele werkgroepen.
 • Uitgaande stukken worden ter goedkeuring afgestemd met de fractievoorzitter.
 • De fractievoorzitter agendeert minimaal tweemaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de fractie.

6. Taakverdeling

Voor de periode 2006-2010 is de taakverdeling

 • Fractievoorzitter                  :

Plaatsvervangende voorzitter:

Secretaris                           :

 • Commissieleden Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)

Raadsleden                         :

                                        :

Plaatsvervangend lid            :

 

 • Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening en Milieu

Raadsleden                         :

                                        :

Plaatsvervangend lid            :

7. Werkwijze raadsvergaderingen

 • In de raadsvergadering wordt in principe door ieder raadslid de punten uit zijn eigen commissie zelf naar voren gebracht. Ook een schorsing vraagt ieder lid zelf aan als hij dat voor de goede behandeling van zijn punt van belang acht.
 • Beraadslagingen tijdens de schorsingen mogen door de andere leden van het fractieberaad bijgewoond worden, om zo te helpen bij het formuleren van standpunten.
 • Tijdens de raadsvergadering blijft de algehele leiding van het fractieoptreden een taak van de fractievoorzitter, voor zover dit nodig en wenselijk is.
 • Na afloop van elke raadsvergadering praat de fractie zo mogelijk even na  in een openbare gelegenheid om de vergadering te evalueren.

8. Werkwijze buiten de vergaderingen

 • Ieder raadslid probeert zoveel mogelijk direct in contact te komen met direct betrokkenen in de bevolking om informatie te krijgen over bepaalde zaken zijn commissie betreffende.
 • Contacten met de pers vinden plaats door de fractievoorzitter of na overleg met de fractievoorzitter. Zo mogelijk vindt eerst overleg plaats in het fractieberaad. De voorzitter van het bestuur zal van contacten met de pers op de hoogte gesteld worden.
 • Ieder raadslid woont in principe de dorpenronden van de vereniging bij.
 • Ieder raadslid woont in principe de openbare bijeenkomsten van de gemeenten bij, die te maken hebben met het werk in zijn commissie. Bij verhindering zorgt het betreffende raadslid zelf voor vervanging.

Dit fractiestatuur is vastgesteld op ledenvergadering van ……………

 

 

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 25 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum