Gemeentebelangen Bedum
   

GB is voor herindelen

Op donderdag 28 februari jl. kwam de Commissie Jansen met haar rapport: Grenzeloos gunnen, over de herindeling van de gemeentes in de Provincie Groningen. De landelijke overheid gaat met de nieuwe Participatiewet steeds meer taken op het gebied van jeugd(zorg), werkgelegenheid, Bijstand en sociale werkvoorziening bij gemeentes onderbrengen. De AWBZ gaat over in de WMO waarvoor de uitvoering bij de gemeentes ligt en ook de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Om dit alles te kunnen behappen moet de bestuurlijke kwaliteit fors omhoog en dat kan volgens de commissie alleen door schaalvergroting, de samenwerkingsverbanden konden hier niet aan voldoen. Gemeentebelangen Bedum zag tot nu toe de noodzaak tot herindelen niet en is altijd voor samenwerking geweest. Met haar rapport lijkt de commissie een streep te zetten door deze mogelijkheid. Fractievoorzitter Annemarie Heite reageert…

Fuik en fundamentele discussie

“De afgelopen jaren hebben we bij meerdere gelegenheden geprobeerd om met de raad een fundamentele discussie te voeren over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Bedum, door samen alle mogelijkheden te bespreken en van daar uit een stip aan de horizon te zetten. Zo is bijvoorbeeld op ons verzoek de burgemeester van Ten Boer uitgenodigd om over hun samenwerkingsmodel met de stad te praten. Ook hebben we regelmatig kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerking in BMW verband (Bedum, Winsum en de Marne), omdat we bang waren dat deze vrijblijvende samenwerking toch uiteindelijk een fuik zou blijken waaruit er geen weg terug meer mogelijk was, zonder dat daar fundamenteel voor was gekozen. Waar de burgemeester van Ten Boer de samenwerking met de stad Groningen beschreef als een solide huwelijk in ‘goede en in slechte tijden’, was er bij de samenwerking in BMW verband meer sprake van een Latrelatie, met ruimte om van andere walletjes te blijven eten als dat zo uit kwam. We hebben ons dan ook regelmatig de vraag gesteld of dat een voldoende solide en toekomstbestendige basis gaf. Ook was het al een tijd duidelijk dat Winsum en de Marne positief tegenover herindeling stonden, terwijl Bedum daar niets van wilde weten. We hebben dan ook met spanning de uitkomsten van de commissie Jansen afgewacht.

Samenwerken vs herindelen

De commissie Janssen heeft geadviseerd om alle 23 gemeentes in Groningen onder te brengen in 6 grote gemeentes. Een belangrijk doel daarbij is om de omvang van het bestuur te verminderen en de kwaliteit te verhogen, dus minder maar beter. Met dat doel zijn wij het van harte eens”, zegt Heite. “Maar we hebben daar wel de vraag bij gesteld of hiervoor herindeling noodzakelijk is. Na het grondig bestuderen van het rapport en het consulteren van deskundigen, zijn wij van mening dat er niet aan herindeling valt te ontkomen. Een centrale aansturing is absoluut noodzakelijk om te komen tot heldere doelstellingen en lange termijn visies per taak en afdeling. Daarbij hoort ook een adequate controle op de uitvoering, een goed personeelsbeleid dat zorgt voor deskundig en slagvaardig personeel en een democratische controle vanuit raadsleden. Uiteraard kunnen uitvoeringstaken bij derden zoals de provincie worden ondergebracht, maar dan moet het wel om rechtlijnige uitvoering gaan die contractueel kan worden vastgelegd, zoals de salarisadministratie en de afval inzameling. Anders kan de raad haar kader stellende en controlerende taken niet naar behoren uitvoeren. Dit werd onlangs nog weer eens pijnlijk duidelijk toen bleek dat de gemeente Bedum voor aanzienlijke extra ICT kosten werd geplaatst zonder dat college en raad hier op hadden kunnen sturen omdat deze taak bij een andere, samenwerkende gemeente was ondergebracht. Dat willen we in de toekomst waarin het takenpakket alleen maar zwaarder en complexer wordt, voorkomen”, aldus Heite.

Noord of Zuid (klik op het woord voor de kaart)

“Belangrijke vraag is met wie je dan graag een nieuwe gemeente wilt vormen en tegen welke condities. De commissie Jansen adviseert om Bedum samen met Winsum, de Marne en een gedeelte van Eemsmond onder te brengen in een nieuwe gemeente het Hogeland. GB is daar absoluut niet voor en vindt deze oplossing niet toekomstbestendig. Ze is wat ons betreft te klein, krimpend, financieel zwak en met te weinig bedrijfsleven om maar eens wat voorbeelden te noemen. Wat ons betreft zijn er eigenlijk twee mogelijkheden die wij onze burgers willen voorleggen en dat zijn die van het Noorden of het Zuiden. Ten Noorden vinden wij een herindeling van het door de commissie voorgestelde Hogeland en de Eemsdelta voor de hand liggend. Deze oplossing maakt dat Bedum de blik op het platteland richt. De belangrijkste voordelen hierbij zijn dat de omvang voldoende is, gemeenschappelijke problemen zoals infrastructuur gezamenlijk kunnen worden opgepakt en dat er voldoende bedrijvigheid is in deze gemeente. Nadelen zijn dat je samengaat met een aantal krimpende gemeenten met bijbehorende problematiek zoals die van relatief grote werkloosheid. De overheid zal dan ook moeten zorgen voor een goede financiële startsituatie anders is dit alternatief van tevoren gedoemd om te mislukken. Ook kan het gemeentebestuur vanuit Bedum worden gezien als ‘Verweggistan’. Vinden onze burgers het bijvoorbeeld voor de hand liggend om hun paspoort in Delfzijl op te halen? Daarover willen we graag met ze in gesprek de komende tijd”, zegt Heite. “Een andere mogelijkheid is om ten Zuiden van Bedum te herindelen in een combinatie van Schakelgemeentes en de stad Groningen. Hiermee ligt de focus op de stad en leg je hier een extra schil om heen, met redelijk vergelijkbare gemeentes. Belangrijke voordelen hiervan zijn dat Groningen alle benodigde afdelingen heeft die relatief eenvoudig kunnen worden uitgebreid. Hierdoor profiteert Bedum van alles wat er in Groningen beschikbaar is, zoals zorg voor veiligheid, GGZ, uitkeringsinstanties, scholen, vergunningen stelsel en openbare werken. Bedumers hebben een natuurlijke relatie met de stad, het stadhuis is relatief dichtbij en veel Bedumers werken in de stad. Nadelen zijn dat we het risico lopen dat allerlei voorzieningen in Bedum minder worden als er moet worden bezuinigd. De herindeling zal dan ook op basis van heldere afspraken moeten worden ingevuld. Daarbij is het van belang om goed te kijken naar positieve ‘schoolvoorbeelden’ waar we wat van kunnen leren en om goed na te denken over de toetsingscriteria en de (bestuurlijke) invulling van dit model.

Burgerparticipatie

De komende tijd willen we met de burgers in gesprek over de consequenties van het rapport van de commissie Jansen. Wat betekent dit voor u en welke keuzes moeten er worden gemaakt? Op onze site gemeentebelangenbedum.nl staat onze visie met een onderbouwing. Daarop kan iedereen reageren. Ook gaan we met de raad van Bedum met burgers in gesprek tijdens informatieavonden. Uiteindelijk bepaalt de raad hoe zij om wil gaan met het herindelingsadvies van de commissie, maar een ding is voor ons kristalhelder: De tijd van vasthouden aan samenwerken is een gepasseerd station. Bijna alle gemeentes in Groningen stellen zich niet langer de vraag óf ze willen herindelen, maar hóe. De raad van Bedum moet zich over de gewenste koers uit spreken zodat zij nog invloed kan uitoefenen op het proces en de definitieve uitkomst. Ook doen we een dringende oproep aan alle betreffende colleges om met elkaar in gesprek te gaan. Alleen als we met een gezamenlijk standpunt komen dan kunnen we echt wat bereiken”, aldus Heite. “Anders laten we de vogel over het net vliegen en dan wordt er voor ons beslist”.

Klik hier voor een eerste reactie

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 8 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum