Gemeentebelangen Bedum
   

Algemene beschouwingen Begroting 2011

Om de huidige begroting in een meerjarenperspectief te kunnen plaatsen hebben wij terug gekeken naar begrotingen en vele algemene beschouwingen van de afgelopen jaren. Niet dat dat wat ons betreft een gewoonte moet worden, het gebeurt al veel te vaak in dit gremium: naar het verleden kijken. Of het nu gaat om de veiligheid aan de Wilhelminalaan en de Stationsweg of om andere onderwerpen, regelmatig wordt er teruggegrepen naar zienswijzen en afspraken van vele jaren geleden en wordt gemakshalve voorbijgegaan aan de omstandigheden die sindsdien soms ingrijpend zijn gewijzigd. Wat ons betreft is het kijken naar het verleden vooral van belang om te leren van je fouten en moet de nadruk van beleid gericht zijn op de toekomst. Maar we maken in dit geval graag een uitzondering want we zijn zeer benieuwd naar het antwoord op de volgende twee vragen die volgen uit de begroting voor 2011 en die vanavond wat ons betreft centraal zou moeten staan:

1. Wat hebben de afgelopen jaren onder de door het CDA, de PvdA en de CU gevormde colleges onze gemeente gebracht?2. 2. Welke toekomst gaat dit college onze gemeente brengen?

Bij onze zoektocht viel een zin uit de algemene beschouwingen van de PvdA in 2009 in het bijzonder op en ik citeer “goed op de winkel passen staat voor degelijk financieel beleid met een realistische toekomstvisie”. Kijkend naar de begroting kunnen wij tot geen andere conclusie komen dan dat deze zienswijze nog net zo actueel als een jaar geleden. Op de winkel passen en vooral achter de feiten aanhollen is de rode draad door de gepresenteerde begroting. Zij kenmerkt de politieke traditie in Bedum. Deze traditie is er een van één voor allen en allen voor één waarbij geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen college en collegepartijen en waarbij de betekenis van het woord dualisme nog niet is doorgedrongen. Onder veel omstandigheden kan deze saamhorigheid constructief werken, maar niet in de Bedumer politiek. In dit geval veroorzaakt hij een weinig kritische, vastgeroeste wurggreep die los van inhoud, elke vernieuwing en elk ander geluid krampachtig buiten de deur probeert te houden. Dat zien we terug in de voorgestelde begroting voor 2011 en dat zien en voelen we tijdens elke commissie- en raadsvergadering.

Maar niet alleen wij ervaren dat. Deze houding heeft veel verregaandere consequenties. Heeft u zich bijvoorbeeld wel eens afgevraagd hoe de burgers zich voelen door uw commentaar op een burgerinitiatief als de enquête van het APB? Denkt u, even los van significantie van statistieken dat mensen zich daardoor uitgenodigd voelen om in de toekomst weer eens hun stem te laten horen? Of zouden ze het toch al zo vermoeide hoofd nog verder in de schoot werpen omdat ze zich realiseren dat het allemaal niets uitmaakt en er toch niets verandert in Bedum onder het huidige college? Of nog erger, zou u ze misschien in de armen van partijen drijven die een ander geluid laten horen en korte metten willen maken met the old boys networken de traditie van dit huis, die inbreng van burgers bijvoorbeeld tijdens commissie- en raadsvergaderingen maar lastig en tijdrovend vindt? Wat voor signaal geeft u aan de burgers als er 1000 handtekeningen nodig zijn om u zover te krijgen dat er 1 (!) zebrapad wordt aangelegd?

Dit college en deze collegepartijen die persé aan de macht wilden blijven omdat zij Bedum van de afgrond zouden kunnen behoeden hebben als passend antwoord hierop een begroting gemaakt waarin er enkel en alleen op de winkel wordt gepast en vinden dat ook nog eens getuigen van een realistische toekomstvisie. Met andere woorden, ze zijn er nog trots op ook! Dat u de afgelopen jaren op de winkel heeft gepast is nog tot daar aan toe, maar dat u dat met droge ogen volhoudt na uw historische nederlaag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is werkelijk schandalig! Een duidelijker signaal dat de burgers het huidige beleid zat zijn had u niet kunnen krijgen, maar u presteert het om gewoon door te gaan op de jaren geleden ingeslagen weg en doet ook nog eens net alsof dat iets is waarmee u aan de wensen van de burgers tegemoet komt.

En dan de vorm: een programmabegroting zou het heldere, overzichtelijke document moeten zijn waarmee het college aangeeft wat ze de komende jaren wil realiseren en hoeveel dat gaat kosten. Wat wij hadden verwacht was dat er concrete, op een duidelijke visie gebaseerde voorstellen zouden worden gepresenteerd over verschillende onderwerpen, met een specificatie van de kosten. Kortom, een combinatie van:

  • wat willen we bereiken?
  • hoe willen we dat bereiken?
  • wat gaat dat kosten?

Daarmee zou de raad in 2011 kunnen vaststellen of het bestuur haar beloftes heeft waargemaakt en dus haar controlerende en kaderstellende taken naar behoren kunnen uitoefenen. In plaats daarvan wordt met behulp van een eindeloze knip- en plakactie bij elke rubriek bijna hetzelfde stukje tekst herhaald terwijl er een duidelijke relatie met betrekking tot de kosten in het geheel ontbreekt! De nu gepresenteerde begroting is niet meer dan een uitvoerig beschreven opsomming van bestaand beleid. Het ontbreekt aan toekomstvisie en een heldere financiële onderbouwing. Structurele- en incidentele wijzigingen worden niet gespecificeerd en niet gelinkt aan beleids-wijzigingen. Dat levert een stuk op dat met de helft van het aantal pagina’s had kunnen worden gereduceerd zonder aan inhoud te verliezen. GB verzoekt dan ook met klem aan dit college om in de toekomst haar begroting en haar doelen SMART te formuleren en duidelijk aan te gegeven hoe de inzet zal zijn en vooral wat die inzet zal gaan kosten. Ook zien wij zoals al eerder aangegeven graag dat er bij belangrijke projecten tijdens het ontwikkelen van de plannen een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen in de toekomst overschrijdingen worden voorkomen.

Dit is wat GB betreft zowel qua vorm als inhoud een begroting die ver onder de maat is. Dan kan je vanuit het voordeel van je positie voor de troepen uitlopen en proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken door in de media alvast een voorproefje te nemen op de algemene beschouwingen, maar denkt u nu werkelijk dat u de burgers zo voor de gek kunt houden? En als u al gemeenschapsgeld aanwendt voor een paginagrote advertentie met politiek gekleurde informatie, waarom worden de daarvoor beschikbare middelen dan niet evenredig verdeeld over de politieke partijen of wordt op zijn minst ruimte aan de niet collegepartijen in zo'n advertentie ter beschikking gesteld?

En zo kan ik nog wel even door gaan. In het kader van de 15 minuten die ons is gegeven zal ik me vanavond beperken tot de belangrijkste punten. Ons volledige verhaal staat op www.gemeentebelangenbedum.nl, Uiteraard nodigen wij u van harte uit om dat ook door te lezen, want wat ons betreft zouden algemene beschouwingen niet tijd- maar inhoudsgebonden moeten zijn.

Lastenverzwaringen voor de burgers

Opvallend is dat vooral woning- en hondenbezitters worden geconfronteerd met tariefsstijgingen van resp. 9,4 % en 11,5%, en dat terwijler in de media door het college een OZB stijging van 3,5 % wordt genoemd. Dat is gewoon je burgers voor de gek houden. De totale verwachte stijging van de OZB is weliswaar 3,5 %, maar de tarieven (het percentage dat op de OZB aanslag staat) stijgen met 9,4%!!!  De consequenties hiervan vallen op zich wel mee als we naar de bedragen kijken, maar we moeten daarbij wel bedenken dat ook andere overheden een forse lastenverhoging bij de burger gaan neerleggen. Stijgingen van bijvoorbeeld de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, premies van zorgverzekeringen en vooral de kosten van kinderopvang zorgen er voor dat de lasten voor veel mensen in 2011 enorm gaan stijgen. Daar wil dit college op gemeentelijk niveau nog een schep bovenop doen terwijl dat wat ons betreft in het financiële perspectief van 2011 niet nodig is. Volgens ons kan de gewenste stijging van de opbrengst van de onroerende en roerende zaakbelasting ook worden gerealiseerd zonder een stijging van de tarieven met bijna 10%! Bovendien, hoe leg je dit aan de inwoners uit als er in het huidige perspectief nog steeds sprake is van een toename van de algemene reserve?

Verkeer en vervoer

Fietsroute Plus

Wanneer gaat het college uitvoering geven aan het voornemen om de fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen aan te leggen en wat gaat ze er aan doen om verdere vertragingen tijdens de realisatie te voorkomen?

Stationsgebied

Met betrekking tot het stationsgebied willen we het college er op wijzen dat het van belang is om goed te luisteren naar alle ideeën van de aanwezigen en geënquêteerden tijdens de eerste informatieavond van 28 september jl. Ook dat is burgerparticipatie! Betrekt het college bij de herinrichting van het stationsgebied ook de DOMO-ontsluiting richting Eemshavenweg?

GVVP

Over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan is GB absoluut niet te spreken. Eerder gedane toezeggingen ten aanzien van onderzoeken zijn niet of nauwelijks nagekomen.

Parkeren woonbootbewoners Zuidwolde

Het feit dat dit punt vorig jaar veelvuldig is besproken tijdens de algemene beschouwingen is voor het college kennelijk geen reden geweest om er iets aan te doen. Waarom is de situatie is nog steeds niet aangepakt?

Verkeersveiligheid Wilhelminalaan/Stationsweg

Hoe lang blijven we nog onderzoeken, alvorens er oplossingen komen? Er is niets veranderd ten aanzien van de algemene beschouwingen van vorig jaar en als het aan dit college en deze collegepartijen ligt dan zijn er pas volgend jaar zomer onderzoeksresultaten bekend, laat staan dat er op korte termijn daadwerkelijk iets gebeurt aan de onveilige situatie voor alle gebruikers.

 

Parkeren vracht- en dienstauto’s

Wanneer gaat het college nu eindelijk eens actie ondernemen met betrekking tot dit onderwerp? De huidige wethouder heeft ondertussen ruim een half jaar de nieuwe portefeuille onder zijn hoede, maar van enige actie met betrekking tot dit punt hebben wij nog niets kunnen vernemen, behalve dan dat het moeilijk is en dat we afhankelijk zijn van de bereidheid van een ondernemer die mogelijk wat wil doen om de aanleg van een parkeerterrein te realiseren. Het collegepro-gramma is hierin eindelijk concreter en duidelijker, maar praatjes vullen geen gaatjes. Wanneer kunnen we van u een SMART geformuleerd voorstel ontvangen? GB ziet graag dat de aanleg voor eind 2011 wordt gerealiseerd, al is het alleen maar om te voorkomen dat dit punt volgend jaar voor de zoveelste keer onderwerp van discussie is tijdens de algemene beschouwingen.

Openbaar vervoer

Geacht college, het is niet voldoende om alleen maar te communiceren over het openbaar vervoer als alles binnen de gemeentegrenzen normaal functioneert. Het is de kunst om tijdens grote verbouwingen in het dorp, zoals vorig jaar tijdens de reconstructie Stationsweg / Wilhelminalaan en in 2010 tijdens de reconstructie in Onderdendam juist dan zo te communiceren dat de gebruikers zo goed en volledig mogelijk op de hoogte zijn van alle wijzigingen. Wat GB betreft heeft het daar het afgelopen jaar duidelijk aan ontbroken. De wethouder heeft de verantwoordelijkheid zeer eenzijdig bij Q-buzz neergelegd. Zelfs als die verantwoordelijkheid al bij Q-buzz ligt, dan is het op zijn minst de taak van een bestuurder om bij de vervoerder op te komen voor de belangen van de inwoners van zijn gemeente. En dat geldt natuurlijk voor veel meer onderwerpen zoals de slechte verlichting en stroomstoringen in Onderdendam waar Enexis voor verantwoordelijk is, maar waar de inwoners van de gemeente zwaar gedupeerd door zijn. Of het feit dat diverse hulpdiensten regelmatig vast lopen bij Onderdendam omdat ze niet goed zijn geïnformeerd. Ze waren hierdoor bijvoorbeeld tot 3 keer toe niet in staat om binnen de wettelijk gestelde termijn bij de noodsituatie te komen, maar het college wijst elke verantwoordelijkheid hierover van de hand en gaat over tot de orde van de dag. Laten we er maar niet aan denken hoe je je zou voelen als je op dat moment op hulp ligt te wachten of wat daar dientengevolge allemaal mis had kunnen gaan …Wat gaat het college in de toekomst doen om bij dergelijke onderwerpen actief de belangen van haar inwoners te behartigen en onder de aandacht te brengen bij de instanties die eindverantwoordelijk zijn?

DOMO ontsluiting

Hoe ver staat het eigenlijk met de inzet van het college om de DOMO-ontsluiting bij de politieke partijen in de verkiezingsprogramma’s te krijgen voor de provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 a.s.? We hebben het punt diverse malen ingebracht en van enige actie van de kant van het college lijkt geen sprake. De tijd dringt voor dit ongelofelijk belangrijke punt voor al onze inwoners, de programma’s zijn bijna vastgesteld… Wanneer krijgen wij inzicht in het aantal verkeerbewegingen van en naar de Domo nu en de prognoses met betrekking tot de toename voor de komende jaren? Wanneer krijgen wij inzicht in het gewicht van de vrachtauto’s nu en in de toekomst, alsmede wat de consequenties zullen zijn voor de net nieuw aangelegde wegen in Bedum en Onderdendam en, veel belangrijker nog, onze veiligheid en onze gezondheid zoals toegezegd tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl.?

 

Bezuinigingen

Waar kunnen wij een SMART geformuleerd plan van aanpak terug vinden met betrekking tot de structurele bezuinigingslast van 1 miljoen die ons per 2012 boven het hoofd hangt en waarmee u dus in 2011 voortvarend aan de slag moet? Overigens feliciteert GB het college met de enorme meevaller van € 700.000 die in enkele maanden van het oorspronkelijke, tijdens de verkiezingen veelvuldig aangehaalde bedrag van 1,7 miljoen is afgetrokken. Dat stelt uw zwartgallige verkiezingsretoriek met betrekking tot dit onderwerp toch wel in een heel ander perspectief!

Toerisme en recreatie

Bedum doet het volgens het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland goed op het gebied van biodiversiteit en was zelfs kandidaat voor de titel “Beste natuur- en landschaps-gemeente” van Nederland. Toch zou ik het college willen uitdagen te investeren in, voor inwoners herkenbaar beleid op dit gebied. Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het wandelgebied tussen Noord- en Zuidwolde, maar de verwachte bebossing wordt niet gerealiseerd door een paar fruitbomen en van zorgvuldig onderhoud lijkt ook geen sprake te zijn. Verder vindt GB dat er dient te worden geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen zoals de aanleg van wandel- en fietspaden en voorzieningen voor de pleziervaart. Uw voornemen om in 2011 overleg te starten met ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector en VVV-Lauwersland ondersteunen wij van harte. Kunt u ook aangeven wat de inzet van dat overleg zal zijn, hoe het plan van aanpak en de tijdsplanning er uit komen te zien en op welke termijn wij van u een voorstel mogen verwachten? Verder geeft u aan dat particulier initiatief tot uitbreiding en verbetering van recreatieve voorzieningen wordt ondersteund en dat toeristische trekpleisters nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht. Welke toeristische trekpleisters worden hier bedoeld en moet de trekkersrol niet in de eerste plaats bij de gemeente liggen?

Jeugd

Wat is er waargemaakt van alle mooie verkiezingsbeloftes voor en over jongeren? Wat heeft u gedaan met de vele, dringende oproepen om meer voor en door jongeren te doen, gedaan tijdens vele algemene beschouwingen in de afgelopen jaren? Helemaal niets! Er wordt melding gedaan van het feit dat het huidige jeugdbeleid wordt voortgezet, maar wat dit jeugdbeleid inhoudt wordt nergens duidelijk gemaakt. Het is onder de doelgroep in ieder geval zeker niet voldoende bekend. Ook wilt u een digitaal jeugdloket opzetten om met behulp daarvan meer toenadering tot jongeren te bewerkstelligen. Deze aanpak vertoont verdacht veel gelijkenissen met het digitale klachtenloket dat vorig jaar nog hot was tijdens de Algemene Beschouwingen. Maar het betekent helemaal niets als er zelfs op conceptniveau hierover niets bekend is of wanneer er niets mee wordt gedaan! Nog zo’n voorbeeld is de jongerenraad, te vuur en te zwaard verdedigd tijdens de verkiezingen. We zijn een half jaar verder en wat is er nu daadwerkelijk gebeurd? Wederom helemaal niets… Eigenlijk noemt dit college bij het onderwerp jeugd alleen de oprichting van het Centrum Jeugd en Gezin wat eigenlijk een ander onderwerp en nota bene een wettelijke verplichting is! De dialoog aangaan op basis van wederzijds respect en het streven naar maatwerk zijn loze beloftes als niet duidelijk wordt wat u nu daadwerkelijk gaat doen het komende jaar! Wat GB betreft is het, juist nu het weer wat beter gaat van wezenlijk belang om in contact te blijven met een brede vertegenwoordiging van alle jongeren, dus niet alleen met het CDJA.

Jeugd en Gezin

Kinderen moeten zowel binnen- als buitenshuis zoveel mogelijk kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De basis wordt natuurlijk in gezinsverband al gelegd, maar ook maatschappelijke instanties zoals opvanghuizen, scholen en peuterspeelzalen hebben een zorgplicht. GB omarmt dan ook het voornemen van het college om een kwaliteitsonderzoek te houden en de kwaliteit zo nodig bij te spijkeren, ook al is het gewoon een wettelijke verplichting. Ook de oprichting van het Centrum Jeugd en Gezin doet ons deugd. Wat gaat het college doen om de beoogde laagdrempeligheid van deze voorzieningen te garanderen? Wanneer gaat het college het functioneren van het CJG voor het eerst evalueren?

Welzijn

Minimabeleid

Het college geeft aan dat de gemeente een ruimhartig minimabeleid voert, maar de vraag is of de burgers van Bedum dat ook altijd even goed weten. Feit is dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van de verschillende mogelijkheden zoals het stimuleringsfonds. Dus zal men bij gebrek aan kennis dan ook geen aanvraagformulier invullen. Dit wordt niet opgelost door het proces te vereenvoudigen, maar door de communicatie hierover te verbeteren. Hoe wil de gemeente dit probleem gaan aanpakken?

Schuldhulpverlening

Dezelfde vraag kan ook met betrekking tot de schuldhulpverlening worden gesteld. De gemeente is van plan workshops te organiseren voor verschillende doelgroepen over preventie van schulden en dergelijke. Maar ook hier hebben wij weer de vraag: weet de gemeente om welke doelgroepen het gaat en hoe ze deze moeten bereiken? Weet men bijvoorbeeld wel dat er een cursus ‘rondkomen kun je leren’ kan worden gevolgd en dat de GKB regelmatig zitting houdt in de gemeente?

Vrijwilligers werk

In de begroting geeft dit college aan dat zij zorgt voor een goede ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligers werk. Ook wordt de maatschappelijke waarderingen voor dit werk tot uitdrukking gebracht door regelmatig vrijwilligers en organisaties in het zonnetje te zetten. Wat wordt bedoeld met een goede ondersteuningsstructuur en hoe kunnen vrijwilligers en organisaties daar gebruik van maken?

POP pilot Onderdendam

Wanneer en op welke wijze denkt dit college invulling te gaan geven aan het voorstel van de inwoners van Onderdendam met betrekking tot de POP pilot Onderdendam?

Openbare orde en veiligheid

Op blz. 21 van de begroting zegt het college met betrekking tot het onderwerp bestrijding van rampen en calamiteitendat er momenteel gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een Regionaal Crisisplan. Vervolgens wordt er op de volgende pagina onder het kopje Wat gaan we daarvoor doen? bij punt 2 gezegd dat er geen ontwikkelingen zijn te melden met betrekking tot dit onderwerp. Hoe verklaart het college deze tegenspraak?

Op blz. 21 staat onder het kopje Wat willen we bereiken? bij punt 5 dat het college het toezicht in de buurt stimuleert. Om wat voor toezicht gaat het hier eigenlijk? Vervolgens wordt er op blz. 22 bij het onderwerp toezicht in de buurt gezegd dat het nog moet blijken in hoeverre hier aandacht aan zal worden besteed. Waarom spreekt het college zichzelf ook op dit punt tegen? Wij verzoeken het college om duidelijk, eenduidig en concreet aan te geven wat we mogen verwachten en de raad, maar vooral ook de burgers niet met deze tegenstrijdigheden het bos in te sturen.

Volksgezondheid en milieu

Het college zegt te streven naar duurzaamheid in het belang van de huidige en de toekomstige generaties. GB onderschrijft dat streven van harte, maar constateert tegelijkertijd dat het college dit streven niet erg serieus neemt. Van een college dat al jarenlang het beleid bepaalt in Bedum, mag toch worden verwacht dat er een concreet SMART geformuleerd actieplan beschikbaar is? Maar niets is minder waar. Ik zal een paar punten noemen:

Millenniumdoelstellingen

Over de millenniumdoelstellingen, die nota bene 10 jaar geleden zijn vastgesteld en waar in Nederland meer dan 150 gemeenten zich aan hebben gecommitteerd, zegt ons college dat er in de tweede helft van 2011 een nadere uitwerking zal worden gemaakt. Dan is er dus nog steeds niets gedaan op dat terrein. GB noemt dat minachting van de toekomstige generaties. Zeker nu we weten dat er, een door GB van harte ondersteund recent burgerinitiatief om van Bedum een Fairtrade gemeente te maken en daarmee een serieuze bijdrage aan de millenniumdoelstellingen te leveren, door het college zoals gebruikelijk met volledige steun van alle collegepartijen, van tafel werd geveegd.

Openbare verlichting

Met betrekking tot energiezuinige, openbare verlichting, weer zo’n punt dat in het verleden al vele malen onderwerp van gesprek is geweest tijdens de algemene beschouwingen, wil het college eerst, hoe kan het ook anders, een proef in Onderdendam evalueren. Terwijl bij SenterNovem de onderzoekresultaten van uitgebreide onderzoeken op de plank liggen! Wij hoeven in Bedum de LED-lamp toch niet opnieuw uit te vinden? Overal in den lande is al onderzoek gedaan naar energiezuinige en vooral veilige straatverlichting en op veel plaatsen wordt het toegepast. Je huurt een bus en rijdt met een representatieve groep Bedumers een nacht door Nederland en je weet voldoende. Hoe langer we wachten met het invoeren van energiezuinige verlichting, hoe meer geld van onze burgers we wat ons betreft ten onrechte over de balk gooien, maar ook in het kader van duurzaamheid had dit punt al lang moeten worden opgepakt.

Evalueren en extern onderzoek

Ook bij andere zaken die het college op de agenda heeft staan wil zij vooral evalueren, extern (!) onderzoek laten doen en zelf vooralsnog weinig actie ondernemen. De tijd ontbreekt om overal uitvoerig stil bij te staan, maar ik wil u een aantal zaken niet onthouden:

  • Bij de afvalverwerking moet het plan ter onderbouwing van de afvalstoffenheffing eerst verder worden uitgewerkt, de onderbouwing van deze heffing is voorlopig dus gebaseerd op drijfzand;
  • Volgens het rioleringsplan moet er vooral veel worden onderzocht;
  • Inzake de milieuhandhaving gaan we nog een besluit nemen;
  • de nota volksgezondheid moet eerst worden geëvalueerd.

 

Zo blijven we in elk geval bezig met elkaar, maar tegelijkertijd gebeurt er bar weinig voor de huidige en toekomstige generaties van de gemeente Bedum!

Hondenpoep

Waarom is de Hondenpoeppilot nergens terug te vinden in de begroting?

Ondernemers

Wat gaat het college het komende jaar en de komende jaren doen om onze ondernemers te ondersteunen in de huidige barre economische tijden die ook nog eens enorm zijn versterkt door de lange tijd durende, slechte bereikbaarheid? Wat gaat dit college doen om van Bedum een gemeente te maken die onderscheidend aantrekkelijk is voor alle huidige en nieuwe ondernemers? Immers, zij zijn de motor van onze economie en zij spelen een ongelofelijk belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van onze gemeente!

Sport

LED verlichting Noordwolde

In de uitwerking van de sportnota staat met betrekking tot het voetbalveld in Noordwolde dat er onderzoek wordt gedaan naar LED verlichting in samenwerking met voetbalvereniging Noord-wolde. Wanneer kunnen we dit onderzoek verwachten?

Kunstgrasvelden

U geeft aan dat u de mogelijkheden gaat onderzoeken om door aanleg van kunstgras, het gebruik van de sportvelden te vergroten en de exploitatiekosten van groene velden te verlagen. Maar wanneer gaat u nu eindelijk eens wat doen om de sporters te helpen die regelmatig niet kunnen spelen omdat het veld weer eens een grote modderpoel is? Gaat het college meerdere partijen aanschrijven om een offerte uit te brengen? Is het bezoek aan de Grontmij met betrekking tot de kunstgrasmogelijkheden niet te voorbarig geweest en heeft dat richting de Grontmij geen verwachtingen gewekt?

Accommodatie voetbalverenigingen

Het complex is sterk verouderd, slecht geïsoleerd, heeft sterk verouderde installaties, er is onvoldoende kleedgelegenheid en het voldoet dus niet meer aan de eisen van deze tijd. Gevolg is dat veel voetballers vaak moeten uitwijken naar de sporthal en het Argogebouw. Dat geeft onrust onder deze gebruikers. Heeft het College in haar begroting rekening gehouden met deze nijpende situatie?

NASB

Ondanks de op handen zijnde bezuinigingen neemt dit college als opvolger voor BOS het NASB, het nationaal actieplan sport en bewegen over. Wanneer kunnen wij een SMART geformuleerd actieplan waarin dit voornemen wordt uitgewerkt verwachten?

Communicatie

GB vindt het zeer teleurstellend dat het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening nog niet is gestart. Meten is weten wat ons betreft en het is ontzettend belangrijk om een startpunt te definiëren voor een nieuwe, meer interactieve wijze waarop dit college haar klachten zou moeten gaan afhandelen en met haar burgers zal moeten gaan communiceren, wil zij haar verkiezingsbeloftes nakomen.

 

Vorig jaar nog werd het college door de collegepartijen gecomplimenteerd met de instelling van een digitaal klachtenloket per 1 januari 2010. Wat heeft dit loket tot nu toe opgeleverd? Op wat voor wijze wil het college het komende jaar nog meer invulling geven aan het communicatiebeleid?

Onderwijs

Wat gaat het college doen aan de vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen nog veelvuldig aangehaalde plannen met betrekking tot de brede school? Wanneer kunnen we een SMART geformuleerde visie op dit gebied verwachten? Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. is door het college toegezegd dat er een inventarisatie zou komen van alle scholen in de gemeente Bedum met daarin in ieder geval aandacht voor: het klimaat binnen de school, de beschikbare buitenspeelruimte per leerling, de voor- en naschoolse opvang en daarbij horende voorzieningen, de kwaliteit van het onderwijs volgens de onderwijsinspectie en de gevolgen van de krimp voor zowel scholen als schoolbesturen. Wanneer kunnen we deze inventarisatie verwachten en waar in de begroting blijkt dat u rekening heeft gehouden met de eventuele consequenties van mogelijke uitkomsten van deze inventarisatie? Hebben de kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal in Onderdendam bijvoorbeeld vanaf januari 2011 3 m2 buitenspeelruimte zoals verplicht gesteld door de OKE wet?

Centrumplan

U kunt zich vast voorstellen hoe blij zowel wij als heel veel burgers zijn nu blijkt dat dit college eindelijk eens op voortvarende wijze het al 16 jaar durende, geldverslindende centrumplan wil oppakken. U moet het ons maar niet kwalijk nemen, maar waaruit blijkt dat ook al weer? Waar kunnen wij het SMART geformuleerde plan vinden waarin gestalte wordt gegeven aan dit voornemen? Gaat het hier om het plan van ruim 8 miljoen met parkeergarage of heeft u inmiddels weer andere ideeën? Wat kunnen de inwoners van deze gemeente concreet van u verwachten op dit gebied in 2011?

Hier wil GB het voor de eerste termijn maar bij laten. Ik wil graag nog even van de gelegenheid gebruik maken en alle ambtenaren hartelijk bedanken voor hun professionele, sympathieke en snelle reactie op onze (technische) vragen. Dat heeft ons enorm geholpen.

Ik dank u allen voor uw aandacht!

P.S.

Een doel is SMART als het aan een aantal eisen voldoet.
Het doel moet specifiek zijn: beschrijf je doel in specifieke termen, niet in algemene.
Het doel moet meetbaar zijn: maak je doel meetbaar door een getal te noemen. Bijvoorbeeld: de (...) moet met 10% stijgen.
Het doel moet acceptabel zijn: wees gemotiveerd om het doel te halen, anders is de kans klein dat het lukt.
Het doel moet realistisch zijn: wees ervan overtuigd dat het doel haalbaar is. Wanneer het doel niet te bereiken is, is dat erg frustrerend.
Het doel moet tijdgebonden zijn: noem ook altijd een periode.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 16 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum