Gemeentebelangen Bedum
   

Geachte aanwezigen, voorzitter,

Wij willen graag beginnen met het college er in algemene zin op te wijzen dat haar antwoorden op onze vragen over het algemeen weinig inhoudelijk en concreet waren. Eigenlijk hebben wij nog steeds geen helder beeld van wat dit college met betrekking tot alle belangrijke onderwerpen nu echt wil gaan doen, wanneer ze dat dan wil doen en hoeveel het gaat kosten. De neiging is groot om alle punten nog een keer te benoemen waarop we geen of een onbevredigend antwoord hebben gekregen. Maar het heeft geen zin om de eerste termijn te herhalen en dat zullen we dus ook niet doen. Het betekent niet dat we ons neerleggen bij de reactie van het college. We kunnen dan ook niet instemmen met de gepresenteerde begroting. We zullen het college het komende jaar op de voet volgen en de onderwerpen uit de Algemene Beschouwingen van GB op de agenda houden van commissie- en raadsvergaderingen. Wij verwachten dat het college haar verantwoordelijkheid oppakt en niet alleen luistert naar de coalitiepartijen, maar ook naar de oppositiepartijen.

Er zijn wel andere punten uit de eerste termijn waar ik nu graag nader op in wil gaan:

Lastenverhogingen

De wethouder financiën dacht dinsdagavond kennelijk dat hij aan de beurt was voor de algemene beschouwingen. Maar dan niet over de begroting, maar over het functioneren van de fractie van Gemeentebelangen. Hij stelde onder andere dat het deze fractie aan financiële deskundigheid ontbreekt en dat haar inbreng niet SMART is. In verband met deze uitspraak hoopt de fractie van gemeentebelangen dat de wethouder zelf eens goed in de spiegel wil kijken. Zo lezen we op bladzijde 67 van de programmabegroting onder tarieven dat “ het tarief onroerende-zaakbelastingen en belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten worden verhoogd met 3,5%”. Dat is een volstrekt onjuiste bewering. De overzichten op bladzijden 3 en 68 laten zien dat de tarieven voor woningen met 9,4% en voor niet woningen met 8,96% stijgen. Natuurlijk begrijpen wij, ondanks onze ondeskundigheid, dat de 3,5% niet de stijging van de tarieven betreft, maar de stijging van de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen. Maar klopt het dan? Nee, want het overzicht op pagina 70 laat zien dat de opbrengst van deze belasting niet met 3,5% stijgt, maar met ruim 4,35%. Wij begrijpen inmiddels waarom het 4,35% is in plaats van 3,5% en naar wij hopen de wethouder ook. Maar dan is het laakbaar dat dit niet op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de burgers wordt verteld. Elke huizenbezitter in de gemeente Bedum denkt nu dat de tarieven met 3,5% zullen stijgen en dat is dus 9,4%! Het mag dan voor een woningbezitter niet om grote bedragen gaan, maar van een bestuur mag worden verwacht dat zij correcte informatie aan haar burgers verstrekt. Ook is meer SMART geformuleerde informatieverstrekking dringend gewenst. Dat geldt niet alleen voor dit punt maar voor de hele begroting. Vandaar dat GB graag met betrekking tot de vorm van de door het college gepresenteerde begroting de volgende motie wil indienen:

MOTIE

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 11 november 2010,

constaterende dat het college jaarlijks door middel van een begroting de toestemming van de raad dient te vragen om te kunnen beschikken over de middelen die nodig zijn om de plannen in het daaropvolgende jaar uit te voeren

zich realiserend dat de programmabegroting het instrument is waarmee het college deze instemming vraagt

er van uitgaande dat het wenselijk is dat diezelfde begroting aangeeft wat er met de gevraagde middelen in het begrotingsjaar gerealiseerd zal worden

zich beseffend dat de raad om haar taken goed uit te kunnen voeren zorgvuldig, volledig en gedetailleerd geïnformeerd moet worden omtrent de plannen en de daarvoor benodigde middelen

concludeert dat de begroting voor het jaar 2011 hier niet aan voldoet en roept het college met klem op om in komende programmabegrotingen duidelijk en samenhangend aan te geven hoe men gestelde doelen wil bereiken, wat men aan het eind van het begrotingsjaar concreet bereikt wil hebben en te specificeren welke financiële middelen daarvoor benodigd zijn, alsmede om structurele en incidentele wijzigingen in ramingen te specificeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Groslijst bezuinigingen

Er is op 29 september een algemene bijeenkomst geweest over de gemeentelijke financiën. Deze meeting was bedoeld om alle raadsleden van informatie te voorzien ter voorbereiding op het invullen van mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de gemeenteambtenaren alvast wat voorwerk hadden gedaan door een groslijst met mogelijkheden op te stellen. Toen GB na afloop de wethouder om deze lijst vroeg weigerde hij dat op zeer botte wijze met de opmerking dat we eerst in de bezuinigingsdenktank moesten gaan zitten om de lijst te kunnen krijgen. Daarmee geeft de wethouder te kennen dat bezuinigingsvoorstellen alleen door de denktank mogen worden uitgewerkt en dat er geen medewerking van het college te verwachten is als partijen daar zelf, buiten de denktank, aan de slag mee willen gaan. Naar aanleiding van deze houding van wethouder Zwart dienen wij de volgende over de handelwijze en het beschikbaar stellen van de groslijst motie in:

Motie

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 11 november 2010, 

Constaterende dat op 29 september jl. op initiatief van wethouder Zwart een informatiebijeenkomst is gehouden over de te vormen bezuinigingsdenktank,

overwegende dat wethouder Zwart zich niet zoals een verantwoordelijke bestuurder betaamt heeft gedragen, door te weigeren de groslijst, zijnde een door de ambtelijke organisatie opgesteld document inhoudende bezuinigingsvoorstellen,  op verzoek van een raadslid aan deze beschikbaar te stellen, met het argument dat de betrokken persoon dan maar in de bezuinigingsdenktank moet gaan zitten,

constaterende dat deze handelwijze in strijd is met art. 169 de leden 2 en 3 van de Gemeentewet waarin het college en elk van zijn leden verplicht wordt alle door een raadslid gevraagde inlichtingen te verstrekken, behoudens strijdigheid met het openbaar belang, waar in het onderhavige geval geen sprake van is,

is van mening dat door de handelwijze van de betreffende wethouder raadsleden de mogelijkheid wordt ontnomen om het raadswerk naar behoren uit te voeren.

spreekt zijn afkeuring uit over het optreden van de genoemde wethouder, 

en verzoekt deze om de groslijst alsnog beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moties

Dit slaat een mooie brug naar het verwijt dat wij van de PvdA kregen met betrekking tot het indienen van moties. We zouden ze slechts zeer spaarzaam en zorgvuldig moeten inzetten om inflatie van het instrument te voorkomen. Het staat u uiteraard vrij om deze opmerking te maken, maar GB vraagt zich af of u de eerste en de tweede motie met betrekking tot de veiligheid aan de Wilhelminalaan en de Stationsweg dan wel goed heeft gelezen? Wellicht niet, hij is tot onze grote spijt dan ook niet helemaal voorgelezen door de voorzitter. De tweede motie heeft wel degelijk een verschil gemaakt. In plaats van een bestellijst te plaatsen hebben wij een dringende oproep gedaan in de hoop dat de wethouder in die ruimte alle mogelijkheden wil benutten om zo snel mogelijk iets aan de onveilige situatie te doen. Dat was ook de reden dat de Christen Unie zich bij ons aansloot en we deze motie samen met de VVD en de CU hebben kunnen indienen. Daar ging wat ons betreft een positieve, dualistisch uitstraling van uit. De wethouder heeft in zijn reactie duidelijk aangegeven dat hij er alles aan zal doen om de aanleg van zebrapaden naar voren te halen. Daar was tijdens de bespreking van de eerste motie nog geen sprake van, dus alleen al daarmee hebben beide moties wel degelijk hun nut bewezen. Maar er is nog een ander punt waarom deze opmerkingen volstrekt misplaatst zijn. Een motie is het instrument van de raad om een oordeel, wens of verzoek uit te spreken en de mening van de andere raadsleden en het college hierover te vragen. Daarmee is het een belangrijk middel en een van de weinige concrete middelen om oppositie mee te voeren. Het Handboek van het Nederlandse Staatsrecht zegt hierover het volgende:

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Het wordt gezien als één van de belangrijkste raadsinstrumenten om invloed uit te oefenen op het beleid dat gevoerd wordt.

Tijdens raadsvergaderingen in de stad Groningen of tijdens Statenvergaderingen worden soms wel 30 moties tijdens een vergadering ingediend, dus waar hebben we het over? De ontmoedigende opmerkingen van de PvdA zijn wat ons betreft dan ook volstrekt misplaatst en hebben eerder een omgekeerd effect!

Populisme en emotie

Van de kant van het CDA komt de wel heel hypocriete opmerking dat zij zich zorgen maakt over populisme en zich afvraagt hoeveel emotie de politiek kan verdragen. Ongelofelijk uit de mond van een partij die de grootste populist aller tijden een podium en heel veel macht heeft verschaft! Wat betreft de situatie in Bedum, wil ik graag herhalen wat ik al vaker hebt gezegd. Het begrip populisme is inmiddels een containerbegrip geworden dat vaak oneigenlijk wordt gebruikt en vooral wordt verward met begrijpelijkheid. Ook het begrip emotie wordt in het verhaal van het CDA volstrekt oneigenlijk gebruikt en verward met betrokkenheid. De fractie van GB is inderdaad begrijpelijk in haar communicatie en betrokken bij haar burgers. Als zij bij ons komen dan is dat vaak nadat ze zelf al maanden of soms nog langer hebben geprobeerd om een luisterend oor te vinden bij het college en de gemeente. Als dat niet lukt dan zien wij het als onze taak om deze niet serieus genomen burgers te helpen met het zoeken naar de juiste ingangen en oplossingen. Dat andere partijen dat geen juiste werkwijze vinden zegt vooral iets over de betrokkenheid van deze partijen bij haar burgers en maakt ons alleen maar trotser en volhardender in onze aanpak. Maar hun gebrek aan emotie of liever gezegd betrokkenheid blijkt uit veel meer zaken. Bij het benoemen van de argumenten van het college mbt de eerstenmotie over meer veiligheid aan de Wilhelminalaan en de Stationsweg wordt volstrekt duidelijk dat 1000 handtekeningen als weinig interessant worden ervaren: ze zijn in de argumenten van het college dan ook nergens terug te vinden. Hiermee gaan zij en de collegepartijen voorbij aan de terechte emotie van veel bezorgde burgers. Vaders en moeders die hun kinderen naar school moeten brengen, visueel gehandicapten die niet weten hoe ze moeten oversteken, ouderen van dagen die met hun rollator zich vaak niet snel genoeg uit de voeten kunnen maken en bijna worden platgereden. Het CDA vindt de handtekeningen actie ludiek en geeft de voorkeur aan emotieloos politiek bedrijven. GB denkt daar heel anders over en is 2 keer zo groot geworden als het CDA, ra ra hoe kan dat? Voor wie zaten we hier ook al weer allemaal?

bezuinigingsdenktank

GB wordt onverantwoordelijk gedrag verweten. We zouden het af laten weten nu het er op aankomt door niet met het college en de collegepartijen in een denktank plaats te willen nemen. Wat een populistische, goedkope manier om te scoren CU, PvdA en CDA! Jullie hebben allemaal onze argumenten gehoord, was dan zo eerlijk geweest om deze ook te noemen in je eerste termijn. Want beste inwoners van deze gemeente en journalisten, GB gaat natuurlijk niet achteroverleunen, weglopen voor haar verantwoordelijkheden en dit zware werk alleen aan het college overlaten. Hoewel ze dat recht wel heeft! Vergeet niet dat wij graag het college hadden willen vormen en deze verantwoordelijkheid hadden willen nemen, maar die kans hebben jullie ons ontnomen. Het wordt dan ook tijd dat jullie zelf je huiswerk eens gaan maken. GB heeft na 3 maart jl. en na alle commissie- en raadsvergaderingen van de afgelopen maanden geen vertrouwen in deze partijen om op een open, respectvolle en gelijkwaardige manier een denktank-proces in te gaan. Deze houding hebben we nog geen enkele keer bij deze partijen ervaren en dan zou dat nu wel in eens mogelijk zijn? Nee, wij hebben voor een andere aanpak gekozen. Wij gaan samen met de VVD een alternatief bezuinigingsplan maken en daar zijn alle partijen al ver voor de Algemene Beschouwingen over geïnformeerd!!! Natuurlijk gaan we niet achter gesloten deuren met deze partijen ideeën genereren. Zelfs al zouden we op dat moment gelijkwaardig zijn, dan nog mag het college er nadien chocola van maken en dan hebben wij het nakijken. Dat is immers in het verleden wel vaker gebeurd: de oppositie brengt ideeën in en de collegepartijen gaan er mee aan de haal! Daarmee kunnen wij onze oppositierol niet invullen en worden we monddood gemaakt. Nee, wij doen het op onze eigen wijze, samen met de VVD en dat stelt burgers straks goed in de staat om een eigen mening te vormen over de kwaliteit van het werk van dit college en deze collegepartijen en de oppositiepartijen. Helemaal schandalig is het om Elzinga en de open kwesties hierbij nog weer een keer te benoemen. Wilt u werkelijk dat we allemaal nog weer eens even terugkijken naar deze periode waarin u de burgers zo in de kou hebt laten staan en de democratie in Bedum zo’n gevoelige slag heeft toegebracht, dat nog steeds heel veel burgers zeggen nooit meer te zullen gaan stemmen omdat dat toch geen zin heeft? Vooruit dan maar, omdat jullie het willen: De open kwesties zijn bedacht om het mogelijk te maken om met ons een college te vormen. Ze nu oneigenlijk gebruiken om ons onze oppositierol af te pakken is de omgekeerde wereld! Tot slot nog een vraag in dit verband: zou u het ook normaal vinden als Job Cohen meeschrijft aan het programma van Maxime, Geert en Mark? Nogmaals deze argumenten waren bij jullie allemaal van te voren bekend, dus het getuigt van goedkoop populisme om hiermee nu proberen te scoren…

Boekhoudersmentaliteit

Wellicht heeft u ook de documentaire van Michael Moore: Sicko onlangs gezien op tv. Amerikanen betalen zich een ongeluk aan de premies van hun ziektekostenverzekeringen terwijl de dekking schandalig veel te wensen over laat met soms dodelijke afloop voor de patiënten die noodzakelijke zorg wordt onthouden. Hoe is het mogelijk dat zo veel mensen dit accepteren en hiertegen niet in opstand komen zou je denken? Het antwoord is even simpel als verbijsterend: angst. Met name de angst voor het socialisme en teveel macht bij de staat wordt iedereen in Amerika zo met de paplepel ingegoten dat de term sociale ziektekostenverzekering, dus van de staat, mensen zo veel angst inboezemt, dat dit nieuwe stelsel, dat voor iedereen meer en betere zorg zou betekenen, nog nooit van de grond is gekomen. En dan nu naar de situatie in Bedum. Ook hier wordt de mensen angst ingeboezemd. Al ver voordat de crisis begon is de mensen voorgehouden dat het beleid toch vooral voorzichtig moet zijn, met de rem erop, want we weten nooit of er nog zware tijden zullen komen. De angst voor het buiten de geëffende paden treden is groot, de ondernemerszin is klein. Dit is een typische boekhoudermentaliteit die maakt dat Bedum al jaren weliswaar een sluitende begroting heeft, maar dat er van enige vernieuwing, inspiratie en in mogelijkheden denken geen sprake is. Met desastreuze gevolgen. Want laten we eerlijk zijn: Bedum heeft de beste papieren, beter dan Ten Boer en Winsum. We hebben het Boterdiep, we liggen zeer gunstig ten opzichte van de stad en toch vragen al mijn studenten en kennissen: woon jij in Bedum? Wat moet je daar nou?... Ra, ra hoe kan dat? Waarom krijg ik een warm gevoel als ik door de Marne rijd? Juist, omdat daar grote borden met foto’s en de titel: het nieuwe centrum van Leens aan de kant van de weg staan. Daar gaat iets van uit, daar blijkt een visie uit! Datzelfde effect heeft het bordje fairtrade gemeente als je een gemeente binnenrijdt of bijvoorbeeld het bord:Hellendoorn beweegt, 30 minuten per dag., dat onder de aanduiding van deze gemeente hangt. Onmiddellijk krijg je dan het gevoel dat er sprake is van een gemeenschap met een missie, een gezamenlijk doel en dat inspireert, daar gaat wat van uit! Waarom kunnen wij dat toch niet? Waarom hebben we het over krimp in onze gemeente? Dat zou toch helemaal geen issue mogen zijn voor een gemeente die zo dicht tegen de stad aanligt? Ook hier is het antwoord even simpel als ontluisterend: angst, angst voor verandering en angst voor vernieuwing. Deze angst resulteert in een boekhoudermentaliteit, met als gevolg stagnatie en beste mensen, we weten allemaal dat stilstand achteruitgang is. De begroting mag dan wel sluitend zijn, maar op deze wijze breng je deze gemeente op lange termijn geen stap verder!

Het kan ook anders: we kunnen de bezuinigingen ook als een kans zien. We kunnen ook blijven zoeken naar mogelijkheden om, anticyclisch te investeren. We kunnen ook in plaats van altijd maar te herhalen dat er geen geld is, middelen zoeken op plaatsen waar we wellicht nog niet eerder hebben gezocht. Wellicht kunnen we wel veel meer bezuinigen en daarmee projecten mogelijk maken die Bedum echt op de kaart zetten. Het draait allemaal om keuzes maken. GB daagt dit college voor 2011 en de daarop volgende jaren uit om die keuzes te gaan maken. Wij zullen samen met de VVD meedenken en een eigen bezuinigingsplan maken. Wij zullen het komende jaar met initiatiefvoorstellen komen met betrekking tot belangrijke onderwerpen en daarmee ook vanuit onze oppositierol aan dit proces een positieve bijdrage proberen te leveren!

Oppositie en samenwerken

Ik wil dan ook graag afsluiten met de wens dat we elkaar daarin kunnen vinden. Out-of-the box durven denken en handelen, keuzes durven maken en vanuit een open, positieve houding met elkaar verder bouwen aan deze gemeente. De oppositiepartijen kregen ruim 45% van de stemmen op 3 maart. Wij nemen de verantwoordelijkheid die we daarmee hebben gekregen serieus. Dat betekent niet dat we per definitie tegen voorstellen van het college of de collegepartijen zijn. We zullen voorstellen en plannen kritisch beoordelen en er slechts mee in stemmen als ze goed zijn voor onze gemeente en voor haar inwoners. Die verantwoordelijkheid vragen wij ook van het college en de collegepartijen. Wij vragen steun voor onze voorstellen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze gemeente. Democratie is niet de helft + 1, of de helft + ½ zoals in Bedum. Ook al vullen wij onze oppositierol in en zoeken de grenzen daar in op, dat wil niet zeggen dat wij niet constructief willen samenwerken. In de politiek zouden deze beide hand-in-hand moeten kunnen gaan. U gaf het zelf al aan na de verkiezingen: het is goed dat er eens oppositie komt in Bedum. Accepteer ons dan ook in die rol. Er is niets zo constructief als pittige oppositie, zij kan vaste patronen doorbreken en daarmee de deur open zetten naar nieuwe wegen en mogelijkheden. Laten we samen vorm geven aan het dualisme en op zoek gaan naar deze nieuwe wegen en mogelijkheden. En ja, dat is even wennen, maar ik ben zeer hoopvol dat ons dat de komende jaren veel moois kan opleveren!

 

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 20 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum