Gemeentebelangen Bedum
   

Dank u wel voorzitter,

Gemeentebelangen heeft heel bewust al tijdens de commissievergadering ABZ vragen gesteld met betrekking tot de voorjaarsnota die wat meer algemeen beschouwend van aard waren. Hiermee heeft zij het college in de gelegenheid willen stellen om te reageren, om uit te leggen. Dat heeft het college maar ten dele gedaan en de antwoorden waren zeker niet in alle gevallen bevredigend. Ik zal me vandaag bij deze algemene beschouwingen beperken tot de punten die voor GB het allerbelangrijkste zijn.

Ik wil graag beginnen met het onderwerp communicatie. GB vindt het allereerst zeer teleurstellend dat het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening nog niet is gestart. Meten is weten en wat ons betreft is het ontzettend van belang om een startpunt te definiëren voor een nieuwe, interactievere wijze waarop dit college haar klachten zou moeten gaan afhandelen en met haar burgers zal moeten gaan communiceren. Tenminste als zij haar beloftes die ze tijdens de verkiezingen heeft gemaakt wil nakomen. Deze houding hebben we tot nu toe nog niet gezien bij dit college, eerder het tegendeel. Het viel ons en anderen op dat er weinig enthousiast en uitnodigend werd gereageerd op alle aanwezigen uit Onderdendam tijdens de afgelopen VROM vergadering. Het lijkt er op dat dit college een onderscheid maakt tussen zeggen en doen. Je kan nog zulke fantastische communicatienota’s maken, maar het gaat er wat ons betreft uiteindelijk om hoe je de woorden in de praktijk brengt. Daar valt nog het nodige te leren…

Nu we het toch over de betrokken inwoners van Onderdendam hebben, waar GB overigens veel waardering voor heeft, wil ik graag de brug slaan naar het punt dat zij probeerden te maken: welzijn, voorzieningen en onderwijs. Met andere woorden de basis die voor zowel Zuid- en Noordwolde als Onderdendam de komende jaren het verschil maakt tussen een evenwichtige toekomst en achteruitgang en krimp. Misschien komt het omdat dit college al heel lang niet meer ervaringsdeskundige is, maar ik ben dat bijvoorbeeld wel en ik kan u allen verzekeren dat je als werkende ouders een groot probleem hebt als je voor en na schooltijd geen goede opvang voor je kinderen hebt en dat dit zelfs een doorslaggevende factor kan zijn om je ergens wel of niet te vestigen als gezin. Ik kan u verzekeren dat je het als ouders echt problematisch vindt als je kindje geen frisse buitenlucht heeft om in te spelen de dagdelen dat het naar een peuterspeelzaal gaat. Gelukkig is onze regering minder sceptisch als onze wethouder Minne van Dijk, die het allemaal niet zo acuut problematisch vindt. Onze regering heeft vanaf januari wettelijk vastgelegd dat elk kind recht heeft op 3 m2 buitenspeelruimte. Onze wethouder onderwijs houdt zich dan ook gewoon simpelweg niet aan de wet en maakt daar zelfs laatdunkende opmerkingen over. Maar hij is niet voor een gat te vangen: hij is zich persoonlijk op de hoogte gaan stellen van de situatie en heeft een paar straten verderop al een oplossing gevonden, want wie schetste zijn verbazing dat daar een buitenspeelplaats is. Probleem opgelost toch? Meneer van Dijk: bent u wel eens met 2 volwassenen en een hele groep peuters 3 zeer drukke wegen overgestoken? Hoe denkt u dat dit in de praktijk werkt? Heeft u daar tijdens uw werkbezoek ook naar gevraagd? Ik wel tijdens mijn bezoek aan Onderdendam en ik kan u verzekeren dat de ouders daar not amused zijn over uw oplossing en dan druk ik me nog zeer voorzichtig uit. Maar we moeten de zaak niet zo opblazen, immers: de situatie is al jaren zo, waarom dan nu zo hysterisch doen aldus onze wethouder: alsof het feit dat er al jaren een onacceptabele situatie is in Onderdendam een reden is om er niet per direct mee aan de slag te gaan? Uw eerste optreden als wethouder getuigt niet van enig inlevingsvermogen, een voortvarend aanpak van deze zeer wezenlijke problemen en hij geeft de burgers niet het gevoel dat ze serieus worden genomen en dat alles vindt GB zeer ernstig. Helemaal als je bij deze hele situatie ook nog eens de kwaliteit van het onderwijs en de scholen van de gemeente Bedum betrekt. Ik doe even een greep: In Zuidwolde zijn er langdurig problemen geweest met de ventilatievoorziening waar niet adequaat op is gereageerd. Maar ook momenteel is er heel veel onrust in Noord- en Zuidwolde. De schooldirecteur wordt overgeplaatst en een aantal ouders is zeer ongerust over alle opgelegde ontwikkelingen. Op de Regenboogschool zijn er ook problemen met het klimaat en ook daar zijn allerlei opgelegde veranderingen binnen het team. Er moeten veel docenten plaatsmaken voor nieuwe, wat uiteraard met de nodige onrust gepaard gaat. Ook de Walfridusschool heeft veel moeite om op zolder haar hoofd en dat van haar leerlingen koel te houden gedurende de zomermaanden. Zowel basisschool de Haven in Onderdendam als de Schilderschool in Bedum functioneren onder de maat volgens de onderwijsinspectie (klopt dit? Meen me te herinneren dat de PvdA dit aangaf). Maar dit college wil de onderwijsbijdrage maar schrappen voor volgend jaar, in plaats van ze actief onder de aandacht te brengen en in te zetten om in ieder geval een deel van alle problemen op te lossen. Wat ons betreft levert uw aanpak en uw eerste optreden als wethouder u een gele kaart op. Wij willen binnen enkele maanden een inventarisatie ontvangen van alle scholen in de gemeente Bedum met daarin in ieder geval aandacht voor: het klimaat binnen de school, de beschikbare buitenspeelruimte per leerling, de voor- en naschoolse opvang en daarbij horende voorzieningen en de kwaliteit van het onderwijs volgens de onderwijsinspectie. Ook willen we graag weten wanneer u denkt invulling te gaan geven aan het voorstel met betrekking tot de POP pilot Onderdendam. Wij vinden het nogmaals onaanvaardbaar dat u de suggestie heeft gedaan om het budget voor onderwijsbegeleiding vrij te laten vallen en verzoeken u om dit uit de voorjaarsnota te schrappen.

Van Onderdendam is het niet zo ver naar de Domo en dat brengt ons bij een voor GB zeer wezenlijk punt dat enorm belangrijk is voor de leefbaarheid van Bedum: de ontsluiting van de Domo. We weten allemaal dat het melkverkeer alleen maar toeneemt en dat de vrachtwagens steeds zwaarder worden. We weten ook allemaal dat dit zeer gevaarlijke situaties oplevert voor alle deelnemers aan het verkeer. Niet voor niets weet het algemeen plaatselijk belang een ongekend groot aantal handtekeningen te verzamelen om dit punt onder de aandacht van de wethouder te brengen. Kennelijk is dat nodig en dat is wat ons betreft weer een voorbeeld van een niet open, positieve en uitnodigende houding naar de burgers en dus zeker niet iets om trots op te zijn! Maar wellicht is het feit dat de Wilheminalaan en de Stationsweg al weer hard op weg zijn om te worden stukgereden en het feit dat de toenemende drukte op een niet volledig ingerichte 30 km weg zeer onveilig is voor alle weggebruikers even aan de aandacht van dhr. Ter Velde is ontsnapt omdat hij zo druk bezig was met de kern van het probleem aanpakken: de ontsluiting van de Domo. Misschien was onze wethouder bezig met het goed doorlichten van alle vergunningen van de Domo en met het onderhandelen met de Domo. Of misschien was hij wel bezig om druk uit te oefenen op de Provincie om de ontsluiting daar op de kaart te zetten. Maar nee, helaas, uit zijn reactie op onze vragen hierover in de commissie bleek het tegendeel. Onze wethouder vindt letterlijk dat de bal niet meer bij hem ligt, maar bij de raad. Hij heeft er alles aan gedaan, zegt hij. Maar uit onze contacten met gedeputeerde staten Marc Jager blijkt echter dat er helemaal niets is gedaan! De ontsluiting staat niet in het POP en tot 2020 zijn er geen enkele plannen in die richting! Het antwoord op onze vraag hoe we deze situatie wel op de kaart kunnen zetten is even verbijsterend als simpel: bestuurlijke druk uitoefenen. Meneer ter velde, volgens mij bent u hier de bestuurder. GB verwacht dan ook dat u de komende jaren de deur plat gaat lopen bij de Provincie en dat u er werkelijk alles aan gaat doen om een einde te maken aan deze voor heel Bedum zeer onwenselijke situatie, voordat er echt ongelukken gaan gebeuren. GB verwacht niet dat er zoals in de voorjaarsnota wordt voorgesteld weer geld te gaan investeren in allerlei nieuwe onderzoeken. Wij willen daadkracht! Alle partijen zijn het met elkaar eens: waar wacht u nog op. Wat ons betreft levert uw aanpak tot nu toe en uw reactie op onze vragen hierover ook u een gele kaart op! Wij willen binnen enkele maanden inzicht hebben in het aantal verkeerbewegingen van en naar de Domo nu en de prognoses met betrekking tot de toename voor de komende jaren. Ook willen weten hoe zwaar de vrachtauto’s nu zijn, hoeveel zwaarder ze zullen worden de komende jaren en wat de consequenties zijn voor de net nieuw aangelegde wegen en, veel belangrijker nog, onze veiligheid en onze gezondheid! Tot slot zien we graag uw plan van aanpak tegemoet mbt de lobby richting de Provincie die, nogmaals zeer voortvarend moet worden opgepakt.

Er zijn nog een aantal punten uit de voorjaarsnota die ik wil noemen. Allereerst een voor GB ontzettend belangrijk punt met betrekking tot het algemeen welzijn, de gezondheid van en de binding tussen alle inwoners van onze gemeente namelijk sport. Zelfs de provincie begrijpt dat sport ongelofelijk belangrijk is, zeker in een gebied waar landelijk de meeste dikke mensen wonen. Zij neemt ondanks de op handen zijnde bezuinigingen als opvolger voor BOS het NASB, het nationaal actieplan sport en bewegen over. Wij zijn in dat kader zeer benieuwd waar onze wethouder van Dijk in september mee komt, maar het eerste voorstel in bijlage 1 van de voorjaarsnota geeft ons niet veel hoop. U wilt 4 jaar lang de huurtarieven voor de sportaccommodaties met 10% verhogen. Dat is 15.000 € per jaar!!! Weet u wat meneer van Dijk, laat dat rapport maar zitten, want tegen die tijd is er geen sportvereniging meer over in Bedum!

Dan hebben we nog de situatie met de motor waar onze economie op draait: onze ondernemers. Dit college heeft een bedrijventerrein aangelegd volgens het Wilders principe: eigen ondernemers eerst! Dat lijkt ons economisch gezien sowieso geen handig uitgangspunt, immers bedrijvigheid trekt bedrijvigheid aan en dat moet je alleen maar omarmen, maar zeker in tijden van een economische crisis, en beste heren daar is al een hele tijd sprake van, dan zul je als gemeente toch echt een andere koers moeten gaan varen en een zeer actief, wervend acquisitiebeleid op poten moeten zetten om alsnog de terreinen vol te krijgen. Dit geldt overigens ook voor het binnenhalen van nieuwe burgers, ook deze komen niet als een vette gebraden kip onze mond in vliegen, daar moet je wel wat voor doen! Wij zien graag binnen enkele maanden een voortvarend plan van aanpak tegemoet!

Als u nou eens dezelfde voortvarende aanpak hanteert voor deze situatie als u voor de hondenpoep overlast heeft gedaan? Daar was u in de commissievergadering nog de mening toegedaan dat er geen sprake was van overlast maar heeft u binnen een week nadat wij hier vragen over stelden en net voor de raadsvergadering al een voorstel binnen het college gedaan. Het lijkt de Overtoom wel, dat is nog eens snel. Hulde wat ons betreft, hoewel, daar bent u nadien juist weer veel te ver doorgeslagen wat GB betreft. U wilt de hondenbelasting met 10% verhogen. Hoe haalt u het in uw hoofd om een volstrekt oneigenlijke belasting zoals de hondenbelasting, die stamt uit de tijd dat honden nog lastdieren waren, in economisch slechte tijden te verhogen om meer inkomsten te genereren? U krijgt per jaar al 50.000 € die u overigens tot nu toe niet heeft ingezet om actief wat aan de overlast voor de burgers en ter ondersteuning van de betalende hondenbezitters te doen, maar u wilt meer. U wilt 10% meer. U wilt van een relatief kleine groep hondenliefhebbers nog eens 10.000 euro extra afhandig maken om te gebruiken voor algemene doeleinden. Wat ons betreft is dit volstrekt onacceptabel. Ga eerst maar eens de 50.000 euro die al binnenkomt aanwenden om een goede pilot op te zetten. U heeft van onze burgers al suggesties gekregen voor de plaats. U krijgt van ons bij deze ook een inventarisatie van alle ideeën die door onze burgers zijn bedacht om de poep te lozen. Graag zien wij in ruil binnenkort een plan van aanpak tegemoet met daarin de kaders van uw aanpak. Waar gaat u op sturen en welke ideeën vormen de basis voor de pilot?

Ik heb nog twee onderwerpen die ik even kort wil aanstippen. Allereerst onze jeugd. Gelukkig is het momenteel rustig in Bedum en dat is natuurlijk geweldig. Maar of dat nou voldoende reden is om zelfgenoegzaam achterover te gaan leunen zoals dit college kennelijk in de zin heeft, dat vraagt GB zich ten zeerste af. In de verkiezingstijd struikelden onze jongeren nog over alle ideeën van de collegepartijen ten aanzien van het jongerenbeleid. “Hier zijn we dan”, lazen we in de krant over het CDJA. “Er moet een jongerenraad komen met een eigen budget”, om maar eens een greep uit alle suggesties te doen. Ik moet zeggen, er zijn sindsdien enkele maanden voorbij gegaan en het is verdacht stil gebleven. Ook de voorjaarsnota gaat niet verder dan de inzet van een politiek jongerendebat als super vernieuwend, effectief en origineel idee om jongeren bij de politiek te betrekken. Al jaren worden deze debatten georganiseerd en door alle fracties bekostigd, maar om nou te zeggen dat er naast het CDJA jongeren aanwezig waren? Met andere woorden, om nou te zeggen dat dit middel tegemoet komt aan de wensen van een brede groep jongeren in onze gemeenschap? Het lijkt ons in ieder geval niet gezien de zeer teleurstellende opkomst. Is dit alles wat dit college voorlopig gaat doen om jongeren te betrekken bij de gemeente en de politiek? Op basis van de antwoorden van dit college op onze vragen in de commissie kan ik u verzekeren dat wij niet overtuigd zijn van uw aanpak. Wat GB betreft is het van wezenlijk belang om juist als het goed gaat, in contact te blijven met een brede vertegenwoordiging van alle jongeren. Voorkomen is immers zoveel beter en goedkoper dan genezen!

Tot slot wil GB nog enkele algemeen bestuurlijk opmerkingen plaatsen. Om met elkaar goed te kunnen functioneren zijn er wat ons betreft enkele aanpassingen nodig in de werkwijze van dit college. Zo doen wij een dringende suggestie om in het vervolg bij raadsstukken een risicoanalyse toe te voegen. Hiermee worden op voorhand alle voor- en nadelen en mogelijke risico’s inzichtelijk gemaakt. Dat helpt om de vele overschrijdingen zoals die zijn gemaakt bij bijvoorbeeld de bruggen, het leerlingenvervoer, de groenvoorziening en het baggeren te voorkomen. Ook willen we de dringende suggestie doen om in het vervolg ruim voor de raadsvergaderingen de notulen van de commissies beschikbaar te stellen. Dit is absoluut een must om als raad beter te kunnen functioneren. Nu komen ze vaak als mosterd na de maaltijd.

Meneer de voorzitter, ik wil het hier voor nu bij laten, wij hebben nog lang niet alles kunnen bespreken wat de komende tijd van belang is, maar wij gaan er van dat wij in de toekomst meer gaan samenwerken en van te voren in staat worden gesteld om onze visie op de begroting en onderwerpen te geven ook al is het nog maar in concept. Dan kunnen we onze vragen ruim van te voren stellen aan alle betrokkenen. Wellicht kunnen we met zo’n aanpak dan zelfs volstaan met het behandelen van de uiteindelijke begroting in de raad, ipv eerst in de commissie en daarna in de raad en dat is wel zo efficiënt.

Ik dank u voor uw aandacht!

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 19 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum