Gemeentebelangen Bedum
   

Antwoorden op de vragen van burgers in de raad van 8 juli 2010.

Kuipers: Bewoners van Wilhelminalaan en Stationsweg klagen over stankoverlast vanuit riool. Is deriolering aangelegd volgens gangbare standaarden met chiffons? Wat gaat college doen aan de stankoverlast als riool toch correct is aangelegd?

Te Velde: Op sommige punten moesten minder diep gelegen chiffons worden toegepast. Het waterslot daarin verdampt bij warm weer, waardoor het riool niet meer afgesloten is. Opnieuw aanleggen is te kostbaar maar de stank is over als men er af en toe emmer water bij gooit.

Kuipers: Bewoners melden dat af en toe doorspoelen niet veel hielp. Hoopt op snelle oplossing.

Voorzitter: Snelle oplossing is nu niet mogelijk maar aanvullende opmerking wordt meegenomen.

Te Velde: De beschoeiingen kosten veel. Gehoopt was op overschot bij baggeren maar dit is door het vele slib verdampt. De walkant ter plekke is van de gemeente, die er in overleg met aanliggende eigenaren natuurlijke oevers zou willen aanbrengen. De raad kan beslissen daar iets aan te doen. Het college doet zelf geen voorstel omdat het veel geld kost.

Kuipers: Nieuwe aanleg van trottoir aan Bedumerweg in Onderdendam is gevaar voor voetgangers. De betonnen tegels vallen niet op te midden van de hogere tegels van de regenwaterafvoer. Meerdere bewoners zijn er over gestruikeld. Bewonersoverleg vraagt om aparte kleur voor watergoottegels of aparte markering. De eerdere goot stak goed af tegen het trottoir. Wat is er mis gegaan in de voorbereiding, en kan de wethouder de wegbewoners tegemoetkomen?

Te Velde: Is verrast door deze vraag, er is uitvoerig overlegd met de bewoners, deze konden weten hoe het eruit kwam te zien. De mollengoot is op aandringen van de bewoners vlakker gelegd dus men kon weten hoe het uitgevoerd zou worden en heeft er zelf voor gekozen.

Heite: Moeten bewoners dit van tekeningen en beschrijvingen kunnen herleiden? Het is aan degene die het aanlegt om voor goede oplossingen te zorgen.

Te Velde: Het is technisch goed aangelegd. Er wordt niet van bewoners verwacht dat ze bestekken etc. kunnen lezen. Maar er is heel veel energie aan besteed, bewoners zijn er bij betrokken 2 ook op inloopavond. Het kan niet zijn dat men niet wist hoe het eruit kwam te zien.

Heite: Juicht welwillendheid wethouder toe maar vraagt hem de situatie ter plekke te bekijken.

Voorzitter: Signaal is opgepikt.

Kuipers: Constateert verschil in afdoening van met name kleinere subsidieverzoeken door college. Hoe weegt college deze verzoeken af, is daar beleid voor en zo niet, kan raad op afzienbare termijn voorstel dienaangaande tegemoet zien?

Van Dijk: Gemeente geeft € 1 mln. per jaar aan grotere subsidies uit. College vindt het verstandig om ook voor kleine subsidieverzoeken, zoals een jubileum o.d., criteria aan te gaan leggen, die ontbreken nu terwijl het soms wel structureel terugkerende verzoeken zijn. Het moet echter niet te groot opgetuigd worden, omdat anders kleine verzoeken verzanden in bureaucratie. College wil daarom ook maatwerk proberen te leveren bijv. als er geen rechtspersoon is.

Kuipers: Vorige week verscheen een folder over het OV Groningen-Drenthe met de aanbieding om gratis de bus in en vanuit Bedum te ontdekken, ondertekend door wethouder Zwart. Dhr. Te Velde is al enige maanden portefeuillehouder, introductie had beter gekund. Er is niet veel OV in Bedum te ontdekken. Info over gewijzigde routes in verband met stremming in Onderdendam op bedum.nl en qbuzz.nl is niet eenduidig. Wat is nu de waarheid?

Te Velde: Info voor folder is aangeleverd door afdeling Voorlichting voor nieuwe college aantrad, nieuwe portefeuillehouder was nog niet bekend, daarom zat foto van wethouder Zwart erbij. OV-bureau heeft bij redactie van tekst naar standaardtekst inhoud overboord gezet en de inhoud niet teruggekoppeld. Qbuzz is verantwoordelijk voor communicatie naar passagiers toe en bleek niet van protocol te willen afwijken. Minder bekend is dat Bedumers ook gebruik kunnen maken van spitsbusje, vanaf haltes ook in de noordwesthoek. Beltaxi vond dit te duur om mee te nemen. Het heeft dus veel met communicatie te maken.

Heite: Vindt college het van belang bewoners op eigen site duidelijkheid te verschaffen in dezen?

Te Velde: Vertraging in Onderdendam is wel gecommuniceerd op site gemeente. Ieder heeft eigen verantwoordelijkheid hierin. Qbuzz moet reizigers informeren, gemeente moet daar geen andere informatie over verstrekken, dat zou de verwarring groter maken.

Voorzitter: College staat open voor suggestie van GB om, als stremming in Onderdendam nog tot eind dit jaar duurt, nog eens zelf als gemeente aan burgers uit te leggen hoe dit zit.

Kuipers: Ondernemers Bedum derven omzet door herinrichtingen. Als Winsum aan de slag gaat met de weg naar Onderdendam blijft Bedum nog langer moeilijk bereikbaar. Ondernemers zijn ten einde raad nu ook Munnekeweg en Trekweg op de schop gaan. Hoe communiceert de gemeente dit met de ondernemers en is er enig verkeer voor hen mogelijk door het dorp in het weekend?

Te Velde: Stremmingen worden gemeld in het overleg met omliggende gemeenten. Ophanden stremming Munnekeweg en Trekweg is hem niet bekend. Over Onderdendamsterweg in Winsum zelf is discussie, niet de dito weg die van Winsum naar Onderdendam. Die gaat nog lang niet op de schop, de financiering is nog niet rond. Over bereikbaarheid van de eigen ondernemers is meermalen contact met hen geweest. Overlast wordt altijd beperkt maar het gaat niet zo ver dat wegen in het weekend worden opengesteld. Zo mogelijk worden er wel passeermogelijkheden gecreëerd voor wegen die er uit lagen.

Kuipers: In 2006 zijn er toezeggingen gedaan over plaatsing van bankjes aan Zeven Bruggetjespad. Wanneer gaat de gemeente die toezegging gestand doen?

Te Velde: 100 m. oostelijk van einde Zeven Bruggetjespad staat picknickbank. Als er elders bankje gewenst wordt moeten meerdere personen of families daartoe verzoek indienen.

Kuipers: Situatie van Venhuisschool is zorgwekkend in verband met de krimp. Ouders dreigen kinderen naar andere school te laten gaan. Weet college dit, wat gaat college eraan doen?

Van Dijk: Betwijfelt genoemde grote onrust. Door de terugloop van het leerlingental is er minder formatie beschikbaar, gaat men komend schooljaar krimpen van 5 naar 4 groepen en is een leerkracht overgeplaatst naar een andere school binnen het schoolverband. Heeft niet van Marenland vernomen dat er geen opzeggingen van leerlingen zijn. De krimp doet zich op alle scholen voor, bevolkingssamenstelling tendeert naar meer ouderen, minder jongeren.

Kuipers: Organiseert college voor Robben warm onthaal als Nederland wereldkampioen wordt?

Bonnema: Als college dat overweegt kan het dat beter voor zich houden om het spontaan te houden.

Voorzitter: Arjen is via informele weg veel succes en doelpunten gewenst, weet dat passend blijk van waardering in voorbereiding is bij betrokkenen.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 84 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum