Gemeentebelangen Bedum
   

(06-07-2010 VDO. Overleg Klachten Uitvoering Herinrichting Bedumerweg. Kees Willemen) inclusief aanvulling en wijzigingen door Peter Sijbolts.

Overleg Klachten Uitvoering Herinrichting Bedumerweg Onderdendam.

Maandag 6 juli 2010, overleg met Gemeentelijk Projectleider Peter Sijbolts in Dorpshuis Zijlvesterhoek 16u15 ….18u00 met aanwezige klagers Bedumerweg:

Jan & Willy Beenes-Bedumerweg 30 9959 PG, 050-3049123; Familie van Dis- Bedumerweg 56 9959 PH, 050-3049018 : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;Bert Helmholt- Bedumerweg 1;Familie Huizing- Bedumerweg 23 9959 PE , 050-3049020 ; Fokke Kornelis- Bedumerweg 54 , 050-3049261: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Familie Slagter- Bedumerweg 17 9959 PE , 050-3049177; Marianne ter Veer, Bedumerweg 32 9959 PG, 050-3049179.

Verder hebben schriftelijk gereageerd maar konden niet aanwezig zijn:

Peter Groenewold Bedumerweg 50  Mobiel: 06- 81015857; Fam. Koeroo- van der Horn Bedumerweg 44 Tel.050- 5736359 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Henk Krijgsheld Bedumerweg 24 a 9959 PG , 050-3049511 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;Hans Stoelinga/ Hanneke de Vries Bedumerweg 22 9959 PG 050-3049249 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Fam. Veenstra Bedumerweg 36 9959 PG 050-3117939 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

Ook aanwezig Vertegenwoordigers Bestuur Dorpsbelangen Onderdendam ( VDO) Menna Dijkema en  Kees Willemen, Secretariaat VDO a.i.: Bedumerweg 48 9959 PH, 050-3049464 Mobiel: 06- 18849215 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Voorzitter van het overleg: Kees willemen

Algemeen:

Een aantal algemene opmerkingen passeren over de status van informatie, getoonde tekeningen Herinrichting op de informatieavond van 10 maart in het Dorpshuis. Voor bewoners is dat de stand van informatie tot nu toe:

Peter Sijbolts licht toe dat over het algemeen de informatie uitwisseling op informatieavonden de laatste uitwerking van de tekeningen wordt getoond. Wanneer wordt gerefereerd naar de informatieavond van 10 maart kan worden aangegeven dat de definitieve situatie is getoond. Er wordt niet op alle details ingezoomd. Hij kan zich ook voorstellen dat niet iedereen een tekening goed kan lezen en details betreffende aansluitingen van percelen op de openbare weg niet worden opgemerkt. Het kan voorkomen dat afspraken tussen burgers en gemeente betreffende de inrichting van de openbare ruimte niet altijd bekend zijn bij de bestekschrijvers. . Zo zijn bij het belijnen van inritten eventuele rechten en afspraken uit het verleden gemaakt met de Gemeente Bedum niet meegenomen. Voor opdrachtgever de Provincie, de wegbeheerder,  is dominant het handhaven van een consequente vormgeving van de weg. Dat is het algemene uitgangspunt.  

 1.  Niet doorgaan vernieuwing riolering: Klager: - “Ik vond de redenen waarom de huidige te kleine riolering niet vervangen is, weinig overtuigend./ “Er was een beslissing gevallen over nieuwe riolering. De waterleiding is ervoor verlegd. Vervolgens wordt na de informatieavond op 10 maart aan de bewoners in het Dorpshuis dit besluit weer ingetrokken. Dit vinden wij een vreemde gang van zaken. “Samenvatting discussie op dit punt en toelichting Peter Sijbolts: Dat er in de Bedumerweg geen nieuwe riolering is aangelegd heeft te maken met de grote hoeveelheid kabels en leidingen die in werkelijkheid anders lagen dan op de tekeningen stond aangegeven. Om ook de kosten binnen de perken te houden wordt nut en noodzaak afgewogen. Doel is het hemelwater bij ernstige regenval te kunnen verwerken. Omdat er nu niet is gekozen voor het vergroten van de riolering zijn de kolken afgekoppeld. De kwaliteit van de riolering is voldoende. Schade kan in dit geval ook van binnenuit worden hersteld. Het waterbedrijf heeft nieuwe aansluitingen naar de diverse percelen gemaakt. Dat hier en daar stukken koperleiding zijn blijven zitten zoals op de Bedumerweg 32, dat is een actie van het waterbedrijf en staat los van de werkzaamheden van de herinrichting. We zullen het waterbedrijf vragen hierover tekst en uitleg te geven. [Actie Peter Strijbolts: koperen buis B’merweg 32]Het feit dat er geen waterleiding is aangelegd naar perceel Bedumerweg 30 vanwege een monumentale kastanjeboom, wordt ook bij het waterbedrijf neergelegd..[ Actie Peter Strijbolts: Kastanjeboom B’merweg 30].
 2. Vernieuwing koperen waterleiding huisaansluitingen : Klager: - “ Op Bedumerweg 32 is een meter voordat de nieuwe leiding het pand binnengaat gestopt. De koperen leiding was toch afgekeurd. Dan laat je de laatste meter toch niet zitten. Op Bedumerweg 30 blijkt een kastanjerboom in de weg te staan. Dus daar wordt geen nieuwe waterleiding aangelegd. De leiding zou toch door de andere heengetrokken kunnen worden? En wanneer krijgt dit pand wel een nieuwe waterleiding? “ Reactie: zie boven.  
 3. Struikelgevaar regenwatergoot trottoir Bedumerweg : Klager: - “De goot valt weinig op. Ook hier struikelgevaar. Goottegels van een andere kleur is misschien een verbetering.”/ “Goot qua steensoort en kleur gelijk aan de trottoirstenen. Niveauverschil is ongeveer 2 centimeter. Mijn echtgenote , gast van buiten O’dam en ikzelf hebben al meerdere malen nu al hun enkel verstuikt. Dit is echt levensgevaarlijk. Je verliest zeker wanneer je wat ouder bent, volledig je evenwicht met alle gevolgen vandien. Dit trottoir is bovendien ook de stoep voor de kerkgang naar de Bedumerweg. Over de stoep lopen dan heel vaak mensen met twee of drie personen naast elkaar. Merendeels oudere mensen. Het wachten is op de eerste ongelukken.” Reactie: Peter Sijbolts: De ernst van het probleem van wat jullie de ’s t r u i k e l g o o t’ hebben genoemd is me duidelijk. Ik ben van mening dat het trottoir voldoende breed is.  Ik zal nagaan of oplossingen noodzakelijk zijn ( oplossingen.a: een andere kleur voor de betonnen stenen van de goot . of b. een geschilderde strip op de plek waar het trottoir in de goot overgaat zodat je optisch gewaarschuwd bent dat er niveauverschil dreigt. )  In het vragenuurtje in de raad zijn hier ook vragen over gesteld. Hierbij is het volgende aangegeven. Het trottoir langs de Bedumerweg is aangelegd met een gootafwatering van dezelfde tegels. Er is gekozen voor deze oplossing omdat het optisch mooier is in dezelfde kleur te blijven.

Technisch is de goot goed uitgevoerd. Niet teveel klik t.o.v. het trottoirdeel. Er is bewust niet gekozen voor een molgoot om de overgang tussen inrit en trottoir zo vlak mogelijk te houden. Een molgoot wordt met meer holling aangebracht en kan problemen geven voor auto's die verlaagt zijn of auto's met een aanhanger.

 1. 4.     Voetpad langs het Boterdiep: Klager: - “Het witgrijze voetpad . Altijd gedacht op grond van de informatievergaderingen dat dit pad verlaagd aangelegd zou worden. Zo’n pad zou inderdaad uitnodigen om langs te wandelen en dan plotseling blijkt het pad op dezelfde hoogte als het wegdek te worden aangelegd. Het geeft een wegverbredend idee . Weg is dus het romantisch effect van een verlaagd voetpad en wandelen langs de rietkraag van het Boterdiep. Hoe kon dit “zomaar “gebeuren? “Reactie : Peter Sijbolts: Al op het schetsontwerp was te zien dat een schelpenpad ter hoogte van de rietkraag niet haalbaar was. De reden is dat het technisch onmogelijk is om in het wegtalud graafwerkzaamheden te plegen. Daarmee wordt de draagkracht van de weg verzwakt .Dat is de reden dat het wandelpad gewoon op het niveau  van de bestaande weg is aangelegd.Dit wandelpad sluit ook direct aan op het Hoogholtje tussen het voetpad het Tussendoortje en het Betonpad de Grote Haver aan de overzijde van het Boterdiep. Je moet het zien als één geheel. Brug en wandelpad langs het water. Uit navraag blijkt dat het beeld van een verlaagd voetpad nooit is gepresenteerd. Mede vanwege de dijkfunctie van het talud is dit geen keuze geweest.
 2. 5.     Oprit Bedumerweg 36: Klagers: - “In de oprit staat een boom. Wordt deze nog verwijderd?? “ Reactie: Peter Sijbolts: “Ja , door miscommunicatie bij de Provincie is de kapvergunning niet verstuurd. De gemeente heeft inmiddels de aanvraag ontvangen en zal deze met spoed behandelen. Dan volgt kap. “
 3. Op/ Inrit  Bedumerweg 46 te smal aangelegd: Klagers: -“Onze Buurvrouw [ Mevrouw Boer, Bedumerweg 46 mag ( Notarieel vastgelegd voor zover wij weten [ Huurhuis is eigendom Fam.van Leeuwen . Deze familie stond indertijd grond af voor aanleg doorsteek Tussendoortje en verkreeg in ruil daarvoor het recht met de auto de eigen garage te kunnen bereiken via dit voetpad. De huurder Mevrouw Boer neemt uiteraard dit recht over.] kan niet met haar auto over het voetpad , het tussendoortje, naar haar garage. Nu is haar oprit te smal om er met de auto in te kunnen.”Reactie: Peter Sijbolts: Dat er indertijd afspraken zijn gemaakt over de inrit van Bedumerweg 46 was mij niet bekend.Ik ga twee dingen doen: a. In het archief zoeken naar het gebruiksrecht voor een auto over het voetpad het Tussendoortje voor bewoners van B’merweg 46. b. De inrit wordt opnieuw opgemeten. Gekeken wordt of het mogelijk is te verbreden door grondaankoop van Bedumerweg 48, indien nodig. Inmiddels blijkt dat de breedte van de inrit 3 meter is, dus voldoende, heeft het VDO begrepen. Gaarne Reactie:  P.Sijbolts.  Afgelopen week is de beschikbare ruimte bekeken om alsnog de toegang voor een auto mogelijk te maken. Met een beschikbare ruimte van 3.00 m. gaan wij de inrit aanleggen. De praktijk zal uitwijzen of dat voldoende is. Bij problemen gaan wij naar nieuwe oplossingen zoeken.    
 4. Oprit tussen Pand Bedumerweg 30 en Bedumerweg 32 :  Klagers: - “Deze is voor de helft ingekort. Op zondag parkeren hier altijd auto’s voor de kerkgang. Wordt daar ook rekening mee gehouden? Bij de plannen de Herinrichting is dit nooit genoemd. Ook is dit op de bouwtekening nooit aangegeven. De oprit van Bedumerweg 30  is indertijd groter en steviger gemaakt vanwege een eigen bijdrage. Dit kun je toch niet zomaar terugdraaien? In het midden op de nu uitgevoerde oprit is een minuscuul bloemperkje gemaakt. De ondergrond is puin. Wat zou hierop moeten groeien? Wij , bewoners van Bedumerweg 30 en 32  dat het perkje verdwijnt, zodat daar weer geparkeerd kan worden. Tussen Bedumerweg 56 en58 is wel een grote oprit. Wij vinden dat niet met 2 maten gemeten mag worden. “ Reactie: Peter Sijbolts:Dit soort afspraken uit het verleden en daaraan ontleende rechten zijn vaak niet bekend bij bestekvoorbereiders en zeker niet wanneer dat extern is weggezet. Met het ontwerp van de nieuwe inrichting is gekeken naar de huidige situatie. De nieuwe inritten zijn hierop aangepast. Een brede inrit is nu niet noodzakelijk vanwege het ontbreken van de transportfunctie bij het betreffende pand. In het archief ga ik uitzoeken hoe het precies zit met de afspraken indertijd gemaakt toen  het perceel B’merweg 30 nog een bedrijfsfunctie had. Daar was de zelf mee gefinancierde verbrede inrit voor bedoeld . En gecreerde parkeergelegenheid voor de kerk is niet meer nodig omdat de nieuwe inrichting van de Bedumerweg de mogelijkheid geeft op de weg te parkeren. ( 30 km. Gebied)  De afspraken uit het verleden blijven bestaan. Indien de transportfunctie voor het perceel verlangt dat een brede inrit nodig is zal deze wederom worden aangelegd.
 5. Geen duidelijke afscheiding tussen wegdek, goten en trottoir: Klagers: - “Nu al merk je dat er geparkeerd wordt over de goten heen op het trottoir vooral rond de Molen Hunsingo. Plaats  ‘boven ‘de putten een soort betonnen ballen zodat parkeren zo onmogelijk wordt. Wat ik bedoel zal ik  met een tekening vanmiddag duidelijk maken. ” [ Eerst een korte samenvatting van de bij tijd en wijle stevige discussie] Familie Huizingh: ‘Wij voelen ons bij tijd en wijle vogelvrij. De weg is voor ons gevoel niet breed genoeg voor het vrachtverkeer wanneer het elkaar hier in de bocht van de B’merweg voor de Hervormde Kerk passeert. Het mag dan een 30-km gebied worden maar – ik was vroeger zelf vrachtwagenchauffeur- je ziet hier voortdurend vrachtwagens langskomen met 60 , 70 kilometer per uur. Dan gaan ze gewoon over rabatstroken, putten en trottoirs heen . Wij hebben eerlijk gezegd weinig vertrouwen in het functioneren van shared space. Nu al , nu de bestrating net gereed is, gebeurt het al op grote schaal dat gasten voor de Molen Hunsingo gewoon over het trottoir heen tegen onze heg en deur parkeren. Dus ik vind gewoon dat er paaltjes moeten komen langs onze kant van de Bedumerweg. Om de 4 meter een paaltje.’ Reactie:  Peter Sijbolts: ”Paaltjes op 4 meter afstand moet een mogelijkheid worden, vind ik. “  De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Ik ben van mening dat we in eerste instantie moeten kijken hoe de verkeersbewegingen plaatsvinden. Indien blijkt dat er onnodig over trottoirs en door goten wordt gereden zal worden gekeken naar afscherming door palen. In het bestek is hiermee rekening gehouden. Het uitgangspunt is nu alleen op de cruciale punten palen te plaatsen en naar aanleiding van het weggebruik te kijken waar het nodig is.
 6. Bestrating Centrum Dorp:  Klager: - “In het centrum van het dorp komen klinkers. De vrachtwagens , die er langsgaan zullen er binnen de kortste keer sporen inrijden . Dat betekent elk jaar herstraten. Is dit in de begroting meegenomen? “  Onder de bestrating is een puinfundering aangelegd. Het is niet de verwachting dat er direct spoorvorming gaat ontstaan.
 7. 10.   Schade wegdek Van Roijenstraat: Klager: - “Op de Van Roijenstraat is zware spoorvorming ontstaan door het ( werk) –verkeer. Wanneer wordt deze weg aangepakt. “ Reactie: Peter Sijbolts: “De herstrating achteraf komt gewoon in het gewone wegonderhoudprogramma van de gemeente. Dus jullie kunnen erop rekenen dat dit gewoon na afloop wordt aangepakt op termijn.  ”   

11.  Stoepranden/bestrating stoep Bedumerweg : Klager: - “Het gedeelte van de stoep Bedumerweg tot hoek van Roijenstraat: Rijen van 4 tot 5 stenen/tegels liggen ongelijk. Geen mooi doorlopend beeld. Stoepranden aan beide zijden niet gelijk. Jammer!!!/ Drie opsluitbanden tussen voetpad en tuin/oprit tegenover Bedumerweg 56 missen een hoek. “/ ? De banden tussen oprit en voetpad liggen niet vlak met de tegels ( Ongetwijfeld gaat hier gras groeien en mensen met hoge hakken blijven hakken.”/ “De brede opsluitband van de parkeersband / toegang tot de oprit van Bedumerweg 56 sluit niet aan op de opsluitband van de goot.”/ “ De stoepbreedte is niet goed, want het is één rij tegels te smal. Verder is de stoep in de bocht van Roijenstraat niet goed aangelegd, want hij loopt omhoog en de stoep loopt niet in één lijn.” Hier is vanwege de beschikbare tijd niet op gereageerd.

Het werk is nog in volle gang. De afwerking en het aanstraten van de particuliere percelen wordt in de afwerkfase meegenomen. Bij de oplevering van de werkzaamheden komt nog een technische controle en worden ook dit soort puntjes bekeken.

12.  Wegranden Putjes: Klager: - “Waarom heeft men de wegranden bij de putjes niet net als in Bedum aan de Stationsweg en Wilhelminastraat aan beide zijden geslepen ( ook hier zal naar verloop van tijden aan 1 kant onkruid groeien )” Hier is vanwege de beschikbare tijd niet op gereageerd. In de afwerkfase zal hier nog aandacht aan worden besteed.

13.  Ligging Gootputten: Klager: - “ De putten in de goot zitten te laag.”/ “Putten liggen te diep .” Hier is vanwege de beschikbare tijd niet op gereageerd. De kolken in de goot zijn technisch op een juiste wijze aangebracht. De angst die er bij de aanwonenden leeft is de trilling die ontstaat wanneer het verkeer door de kolken rijdt. Indien blijkt dat dat veelvuldig gebeurt kunnen maatregelen worden getroffen.

14.  Taps lopen parkeerplaatsen:- Klager: “De parkeerplaats voor Bedumerweg 56 en 58 loopt behoorlijk taps. De sluittegels lopen van ongeveer 20 cm uit op 0. Is hier geen andere oplossing voor? “Hier is vanwege de beschikbare tijd niet op gereageerd.  Mij niet duidelijk wat hier bedoeld wordt.

15.  Hellingshoek inritten: Klager: -“ De helling voor pand Bedumerweg 26 bij gladheid gevaarlijk. En ook niet begrijpelijk ! Waarom zo gedaan?”/ “Voor mijn gevoel is er een veel groter niveauverschil tussen de weg en de stoepen + uitritten dan voorheen. Hoe wordt dat niveauverschil verwerkt? Hoe schuin is het eigenlijk? “ Hier is vanwege de beschikbare tijd niet op gereageerd. De helling is niet groter dan voorheen. Waarschijnlijk gezichtsbedrog. De weg is namelijk niet omhoog gegaan en er wordt op dezelfde hoogte aangesloten op het particuliere perceel.

 1. 16.   Communicatie over werkzaamheden: Klager: - “De daadwerkelijke start van het project was onaangekondigd (  Men was met het voetpad aan de Bedumerweg bezig zonder overleg met betrokken bewoners over hoe en wat.”/ “Een toegestuurde duidelijke situatieschets per huisadres vooraf met plan van aanpak had m.i. veel onrust weg kunnen nemen. Niet iedereen komt op bijeenkomsten om diverse redenen en de op de avonden hier getoonde situatieschetsen vond ik summier. “Algemeen reactie Peter Sijbolts: “ Ik geef onmiddellijk toe dat de communicatie bij deze werkzaamheden heel moeilijk te sturen was. Wij hebben 2 nieuwsbrieven laten uitgaan maar zijn tegelijkertijd afhankelijk van vooral de bereidheid van de Nutsbedrijven om mee te communiceren. Het grootste probleem was dat er onverwacht ca. 3 weken vertraging is ontstaan omdat in het werktrace middenspanningskabels aanwezig waren die niet eenvoudig af te schakelen of te verleggen waren. Al die tijd kon de aannemer niet volledig aan de slag of werd gehinderd tijdens de voortgang. Daardoor werd het verdere verloop moeilijk voorspelbaar en ook moeilijk te communiceren.” De start van het werk is door zowel het waterbedrijf als de gemeente aangegeven. In dergelijke grote projecten is het niet gebruikelijk dat er huis aan huis een situatieschetsen van de nieuwe inrichting worden verstrekt. Daarvoor zijn de inloop en informatie avonden georganiseerd. Vervolgens kan men iedere week op het inloopuurtje in de keet terecht.
 2. 17.   Bereikbaarheid: Klagers: - “Het is vaak lang afgesloten. De bereikbaarheid is slecht.”/ “Beter aangeven dat Onderdendam n i e t bereikbaar is. “Reactie: Peter Sijbolts: ”Wij hebben de bereikbaarheid en de omleidingroute op een juiste wijze gecommuniceerd naar de hulpdiensten. Wij moeten constateren dat de hulpdiensten daar niet in alle gevallen rekening mee houdt.  Dan kan het voorkomen dat een ambulance toch voor de hekken bij de afgesloten Bedumerweg komt te staan. Wanneer ik dan hoor dat er vanuit Bedum een brandweerauto door Onderdendam naar Stitswerd gaat ben ik verbaast. Ook zij zijn op de hoogte van de omleidingroute “. Met de melding naar de hulpdiensten over het verlengen van de stremming zijn zij zelfs uitgenodigd om met mij in het werk te bekijken hoe de bereikbaarheid moet  worden geborgd. Helaas moet ik constateren dat de hulpdiensten daar geen gebruikt van maken. Wij mogen dan aannemen dat zij voldoende informatie hebben en weten waar zij langs moeten rijden.

18.  Voortgang Werkzaamheden: Klagers: - “Het werk vordert heel traag.”Reactie: Peter Sijbolts: Ondanks de vertragingen stelt de aannemer dat de Bedumerweg  in week 30-31-32 berijdbaar zal zijn voor Q-buzz. Dat zijn de weken van de bouwvak.”

 1. Overgang Asfalt klinkers: Klager: - “Bij Bedumerweg 17 gaat asfalt over in klinkers. Hier verwachten wij overlast van als het verkeer hier overheen rijdt.” Reactie: Peter Sijbolts:[ In deze reactie is ook de algemene discussie samengevat die ontstond over de te verwachten overlast bij de scheiding tussen asfalt en de met klinkers bestrate ‘cirkels’. In feite wordt wederom een discussie herhaald die ook al in de Werkgroep eerder is gevoerd. Daar is toen toch uiteindelijk vastgehouden aan bestrating door klinkers in de cirkels. Een aantal aanwezigen pleit voor herziening ontwerp. Opnieuw wordt voorgesteld om de cirkels niet in klinkers maar zoals bijvoorbeeld in Marum in asfaltprint uit te voeren. Vooral wordt gevreesd voor trillingschade en scheurvorming aan woningen door met name lege ‘DOMO’-melktanktrucks. Tegen wordt geworpen dat de ‘cirkels’ zo vlak mogelijk gestraat zullen worden. Toch blijven de meeste aanwezige klagers beducht voor schade. Samengevat in de opmerking: “Het is mooi dat de cirkels ontworpen zijn door door’de andere kant van het dorp’ maar wij zitten met de brokken. Zij wonen niet vlak bij zo’n cirkel.’daarbij speelt nog een bijzijden kwestie. O.A. Marianne ter Veer vraagt naar de mogelijkheid om inzage te krijgen   in de gegevens van het bureau dat vooraf aan de werkzaamheden de bouwtechnische staat van de woningen heeft gemeten en gefotografeerd. ] Reactie :Peter Sijbolts: “De mogelijkheid om af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp ga ik opnemen met de Werk- en projectgroep die dit ontwerp heeft aangeleverd. En voor wat het recht van inzage betreft dat o.a. Mevrouw Ter Veer bepleit, die mogelijkheid is er helaas niet. De gang van zaken is procedureel als volgt. Hoofdopdrachtgever is de Provincie Groningen. Die heeft zich voor vervolgschade verzekerd. En de verzekeringsmaatschappij heeft een onderzoeksbureau de opdracht verleend een stand van zaken te maken voorafgaand aan de werkzaamheden. Dit om eventuele schade door werkzaamheden en trillingen van bouwverkeer achteraf te kunnen meten.”    Aanvulling:

Na terugkoppeling is besloten de cirkels niet in granietkeien aan te leggen.  De cirkels worden nu in rood asfalt met een klinkerprint gemaakt. Er zal ook geen verhoging in deze cirkels worden gemaakt. Ze komen vlak in de rijbaan te liggen.

 1. 20.   Alarmdiensten en veiligheid: Klagers: - “zaterdag 3 juli 2010 stond een ambulance voor de entree van het dorp aan de Bedumerweg. Hij moest noodgedwongen keren vanwege de afzetting./ “Voor de hulpdiensten is O’dam nauwelijks bereikbaar. Er zijn teveel belangrijke toegangen niet bereikbaar. Omdat ze telegelijkertijd volledigafgesloten zijn. Niet alleen met hekken ( Die opzij gezet kunnen worden)maar ook met pallets stenen / graafmachine. Dit is onverantwoord. De toegang op de Stadsweg is ook te smal voor brandweerauto doordat op deze weg een graafbak werd achtergelaten.” Reactie: Peter Sijbolts: zie punt 16.
 2. Ontbreking duidelijke afscheiding goten en trottoirs: Klagers:-“Wat komt er langs de weg in de goten. Paaltjes of iets dergelijks? Als er niks komt rijden ze zo over de stoep heen. En parkeren mensen hun auto straks weer aan de Bedumerweg met name Molen Hunsingo-gasten en kerkgangers. Dan zullen er zeker ongelukken gebeuren omdat de weg 1 meter smaller is geworden.” Reactie: Peter Sijbolts: Op dit punt is al gereageerd onder punt 8.

22.  Verkeersveiligheid: - Klagers: “In de winter kan het erg gevaarlijk zijn in de bocht van de van Roijenstraat.”[ schrijver bedoelt dat dit kennelijk na deze Herinrichting niet verholpen wordt.] Hierop is niet gereageerd i.v.m. de beschikbare tijd. Mij niet duidelijk wat wordt bedoeld.

 1. Plaatsing Lantaarnpalen: - Klagers: “Direct voor ons huis-in het “bloemperk “en in de berm bij het nieuwe wandelstrookje- steken elektriciteitskabels omhoog. De lantaarnpalen zouden [ zoals beloofd ] echter n i e t  voor het woonhuis komen, maar op de erfgrens met de buren ( wij wonen op Bedumerweg 44 ) . Zodat er voor beide bewoners geen overmatige hinder v/h licht zou zijn. Het lichtpunt van de huidige lantaarn ( wel op de erfgrens bij het bushokje ) zou gehandhaafd blijven. Wij maken bezwaar tegen de locatie v/d elektriciteitskabels ( Edwin Koeroo/ Anja van der Horn- Bedumerweg 44 – 050-5736359- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) Reactie:Peter Sijbolts: Pas ver na de bouwvak komt de plaatsing van de lantaarnpalen aan de orde. Dan komen er nadere reacties ”
 2. Beplanting vroegere rozenperken: - Klager: “Alle perken langs de weg zijn gevuld met puin en bouwafval. Wat zou hierin moeten groeien? Is het niet veel beter om hier teelaarde met bemesting in te doen? “ Hierop is niet gerageerd i.v.m .de beschikbare tijd. In de afwerkfase worden de plantvakken ontdaan van onregelmatigheden (puin o.i.d.) en gevuld met grond.
 3. Einde werkzaamheden Bedumerweg: Klagers: “ Er zijn allerlei geruchten over vertragingen. Maar wanneer denkt men klaar te zijn met de Bedumerweg? En wanneer gaat lijn 61 weer rijden? “Reactie: zie punt 18

26.  Tijdstip vergadering met Projectleider, maandag 5 juli: Klagers: -“Jammer dat het niet wat later is . Nu kunnen werkende mensen niet ( of heel moeilijk ) aanwezig zijn. “ Reactie: Peter Sijbolts: ”In een volgende nieuwsbrief zullen we zo gedetailleerd mogelijk nogmaals ingaan op de hier aangesneden zaken. VDO heeft beloofd een door mij geaccordeerd verslag onder iedere bewoner van de Bedumerweg te verspreiden. Ook is beloofd het verslag op de site van Onderdendam te plaatsen.”       Aanvulling :

In de nieuwsbrief is alleen kort en krachtig een aantal zaken die spelen aangegeven. Mede vanwege het feit dat er nu uitgebreid wordt gereageerd op dit schrijven welke zal worden teruggekoppeld met de bewoners. In dit schrijven kan meer uitleg worden gegeven aan de verschillende onderwerpen.

 1. Opmerkingen: “Om te beginnen ben ik positief gestemd over wat er tot nu toe verandert. Is in vergelijking met wat we vóór de ze grootscheepse herinrichting hadden. Het is een gigantische klus gebleken en ik heb dan ook alle waardering voor wat er tot nu toe bereikt is. Dat het langer duurt dan gepland neem ik op de koop toe.”
 2. 28.   Alarm vanuit de Achterweg:- Klager: “De situatie in Onderdendam is een RAMP!! En ik denk dat iedereen er ook echt heel erg zat van is. Putten op de Achterweg liggen veel te diep!! Er zijn al 3 personen bijna gevallen, waaronder ik. Er is al geruime tijd geen straatverlichting na 0.04 uur op de gehele Achterweg.” Reactie: VDO- bestuur, Kees Willemen: “Eenzelfde klachtenformulier wordt op verzoek van bewoners van de Achterweg daar inmiddels nog deze week huis – aan – huis verspreid. “  Aanvulling : De klacht over de openbare verlichting is inmiddels doorgegeven aan Ziut (bedrijf dat gaat over het functioneren van de openbare verlichting). Ziut zal dir probleem op korte termijn oplossen.
 3. De reacties van een groot aantal bewoners zijn op onderwerp geselecteerd.
Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 15 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum