Gemeentebelangen Bedum
   

Dank u wel voorzitter,

 

Allereerst wil ik graag een hartelijk welkom uitspreken naar alle aanwezigen vanavond. Het is geweldig om te ervaren dat u zo betrokken bent bij de politiek in Bedum. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar dit is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen, voor u!

 

Gemeentebelangen heeft gevraagd om vandaag het advies van Elzinga en het coalitievormingsproces tot nu toe op de agenda te zetten. GB wil graag aan de raad en de kiezer uitleggen wat er tot nu toe is gebeurd, hoe het advies van Elzinga hierin past en waarom GB dit advies niet overneemt. GB wil graag uitleggen waarom zij vindt dat zij in het college thuishoort. GB vindt dat de verkiezingsuitslag moet worden gerespecteerd en dat de kiezer serieus moet worden genomen.

 

Om tot een evenwichtige verantwoording te komen is het goed om eerst een korte schets van het doorlopen proces tot nu toe te geven. Deze schets is kort omdat ik er van uit ga dat het overgrote merendeel van alle aanwezigen kennis heeft genomen van de procesbeschrijving op onze site.

 

De eerste ronde

Na de verkiezingsuitslag is GB als grootste partij gestart met de coalitieonderhandelingen. GB is met alle partijen open in gesprek gegaan en heeft een constructieve en uitnodigende grondhouding aangenomen. Van alle partijen behalve de VVD gingen fractieleden in de periode direct na de verkiezingen op vakantie. Hierdoor duurde de eerste ronde lang. De eerste ronde was voornamelijk verkennend en bracht de partijen niet tot inhoudelijke gesprekken. GB is toen met alle partijen meteen open vizier een tweede ronde in gegaan. Dit om te onderzoeken waar de echte inhoudelijke overeenkomsten en breekpunten lagen.

 

De tweede ronde

De fractie kiest Annemarie Heite als fractievoorzitter. Zij is bij beide gesprekken aanwezig geweest. In de eerste ronde was Henk Hoiting als wethouderskandidaat aanwezig en in de tweede ronde was dat wethouderskandidaat Peter Hellinga. Hierdoor waren alle partijen in staat om met hen beide kennis te maken.

 

In deze gesprekken was het uitgangspunt om een koers uit te zetten om met een breed draagvlak de komende 4 jaar in te gaan. Helaas kwamen de partijen PvdA, CDA en CU in deze tweede ronde niet verder dan stellingnames op 3 pijnpunten: het centrumplan, het zwembad en de bezuinigingen. De partijen bleken op geen enkele wijze bereid met ons een brug te slaan naar aanvaardbare mogelijkheden.

 

Bij ons groeide de bezorgdheid over de wil van de andere partijen behalve de VVD om überhaupt serieus met ons in gesprek te gaan. Toen bleek Prof. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de rijksuniversiteit Groningen, in beginsel bereid te zijn verdere gesprekken te leiden. Hij stelde alle partijen drie voorwaarden, voordat hij zijn rol als informateur definitief wilde aanvaarden, ik citeer:

 

“Zoals u heeft begrepen, is er geopperd dat ik een mogelijke rol zou kunnen spelen in uw collegevorming. Voordat ik daar toe besluit, is het noodzakelijk om te weten of dat wel zin heeft. Een en ander heeft alleen zin indien er bij fracties

(1) de bereidheid bestaat om te spreken over de vorming van een breed college,

(2) bereidheid bestaat te bezien welke inhoudelijke zaken partijen precies verdeeld houdt en

(3) te bezien of daar overeenstemming over kan worden bereikt.

Indien bereidheid op een van deze punten ontbreekt, dan resteert alleen nog de vorming van een smal college in oude samenstelling. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij te laten wat uw standpunt is op dit punt?”

 

Na wat bezinning gaven uiteindelijk alle partijen te kennen serieus met Dhr. Elzinga in gesprek te willen onder zijn voorwaarden. Het was voor GB een voorwaarde, om alleen dan gemeenschapsgeld in te zetten als er ook daadwerkelijk de bereidheid van de andere partijen was om hun standpunten na de tweede ronde te herzien.

 

Het centrumplan, het zwembad en de bezuinigingen bleken ook in deze gesprekken de echte pijnpunten. Prof. Elzinga heeft toen met instemming van alle partijen vastgesteld dat dit ‘open kwesties’ zouden worden en dat ze daarmee buiten het collegeprogramma zouden worden gehouden. Hier was GB blij mee. De echte breekpunten waren hiermee uit de onderhandelingen gehaald en deze aanpak kwam tegemoet aan veel meer dan 3 van onze belangrijke verkiezingspunten zoals: burgerparticipatie, interactie, een actieve rol voor onze ondernemers, transparantie en vernieuwing. GB dient dan ook samen met de VVD in navolging van dit proces de volgende motie in waarover zij graag een hoofdelijke stemming wil:

 

MOTIE 2

raadsvergadering 29 april 2010 te Bedum

 

Behorende bij agendapunt 10, collegevorming

 

De raad van de gemeente Bedum in vergadering bijeen op 29 april 2010,

 

kennis genomen hebbende van het “Rapport Collegevorming Bedum” zoals opgesteld door prof. dr. D.J. Elzinga in diens hoedanigheid van informateur,

 

alsmede van punt 4 van dat rapport waarin de informateur aangeeft dat alle 5 fracties aangegeven hebben drie controversiële thema's, te weten het centrumplan, de aanleg van een openluchtzwembad en de bezuinigingen buiten het collegeprogramma te houden en tot open thema's te benoemen waarbij de bevolking van Bedum nadrukkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming, een en ander zoals verwoord in voornoemd rapport.

 

en spreekt uit dat het nieuwe college dit vast dient te leggen in een annex bij het collegeprogramma en dit aldus dient uit te voeren

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Meneer de voorzitter graag vervolg ik mijn verhaal. Na deze doorbraak werd alle fractievoorzitters gevraagd om binnen enkele dagen aan te geven welke coalitie hun voorkeur had en welke beslist niet. De fractie van GB kwam tot de conclusie dat op basis van inhoud van de programma’s de eerste voorkeur bestond uit een coalitie met de VVD en het CDA. GB zag ook voldoende mogelijkheden met CU en de PvdA en heeft de deur naar deze partijen opengehouden.

 

De uitslag

Het advies van Prof. Elzinga heeft ons totaal verrast. Hoe was het mogelijk dat een voortgang van de oude coalitie de uitkomst was? En hoe was het mogelijk dat de partijen dezelfde gelegenheidsargumenten gebruikten als in de eerste gespreksronden met ons, dus lang voordat Elzinga was ingezet, terwijl ze positief op zijn vragen hadden gereageerd?

 

De enige conclusie die wij hieruit kunnen trekken is dat deze partijen van begin af aan niet bereid zijn geweest om een coalitie te vormen met GB. Het advies van Prof. Elzinga was volgens zijn woorden een ‘dwingende keuze’. Deze keuze is volgens ons gebaseerd op de politieke onwil van het PvdA en het CDA elkaar na een verstarrende omhelzing van 30 jaar los te laten om samen met GB een coalitie te vormen. De CU durfde vervolgens niet van de jaren oude koers af te wijken en heeft zich politiek aan deze partijen vastgeklonken. Dan kan je 100 gesprekken voeren, maar de uitkomst staat van te voren vast.

 

Conclusies met betrekking tot het proces en het advies

De GB fractie heeft ten slotte een eindgesprek met Prof. Elzinga gehad. Hieruit kwam naar voren dat zowel de PvdA, het CDA en de CU de uitslag van de verkiezingen niet serieus nemen. Wat hen betreft heeft de kiezer een naïeve keuze gemaakt op basis van een misleidende campagne. GB is Sinterklaas en de kiezer is dom in Sinterklaas te geloven. Met andere woorden de GB-stemmer heeft geen toereikend beoordelingsvermogen!

 

Meneer de voorzitter, fracties en burgers, uiteraard heeft GB niet al haar plannen tot op het bot kunnen uitwerken en doorrekenen, maar ze heeft natuurlijk wel haar huiswerk gedaan. Helaas hebben wij nooit de kans gekregen om deze zaken op inhoud te bespreken. Neem nou het zwembad. Denkt de huidige coalitie nu werkelijk dat wij een dergelijk punt zomaar zouden inbrengen? Niets is minder waar. GB heeft dit plan met behulp van professionals doorgerekend en met diverse bureaus besproken waaronder een gerenommeerd subsidiebureau. Mijn vraag aan de huidige coalitie is hoe zij gaan reageren als blijkt dat het inderdaad een haalbare kaart is? Gaat zij dan haar excuses aanbieden aan alle inwoners van de gemeente Bedum en aan ons? Gaat zij dan uitleggen waarom de afgelopen decennia onze kinderen naar andere gemeenten moesten fietsen om van een buitenbad gebruik te kunnen maken? Of gaat zij dit voorkomen door het hele proces op voorhand geen kans te geven?

 

We kunnen niets anders zeggen dan dat GB op de inhoud en in de gesprekken met de andere partijen zeer zorgvuldig en integer heeft gehandeld. De keuze van het CDA, de CU en de PvdA zet de verhoudingen in Bedum op scherp (8 vs 7 zetels of 47% vs 53%). Dit is een keuze waarvoor deze partijen de verantwoordelijkheid moeten dragen. Het meest schrijnende is dat in de toekomst het stemmen in Bedum door veel mensen als zinloos zal worden ervaren. Ook al heb je als partij veruit de meeste stemmen en ook al laat je de tweede partij achter je op meer dan de helft achterstand in het aantal stemmen, door een decennia oude krampachtige omhelzing van partijen word je politiek en niet op inhoud buiten spel gezet!

 

De GB fractie legt dan ook het advies van Elzinga naast zich neer. Als je het advies goed leest dan wordt duidelijk wat hij bedoelde met dwingende keuze. Dit is geen uitkomst van een evenwichtig, respectvol, politiek besluitvormingsproces, maar een schertsvertoning! Zoals al eerder gezegd, Elzinga had geen keuze. Gemeentebelangen er nu op wijzen dat ze het advies moeten overnemen omdat zij zelf voor deze informateur hebben gekozen is dan ook volledig misplaatst! Het gaat voorbij aan wat er hier werkelijk aan de hand is. In Bedum heeft een aardverschuiving plaatsgevonden, maar de consequenties daarvan zijn kennelijk nog niet goed doorgedrongen bij de huidige coalitie. In plaats van een open, constructieve houding is GB aangelopen tegen 3 partijen die er alles aan hebben gedaan om GB in diskrediet te brengen en ons in een kwaad daglicht te stellen. Ik citeer:

 

·Het zijn een stel Sinterklazen

·Het was een populistische campagne, ze zijn op de populaire tour gegaan.

·Ze zijn instabiel en wisselen steeds van voorman/voorvrouw

·Het is een team verzamelde sterren en dure spitsen scoren niet

·GB is onzorgvuldig naar de pers over de onderhandelingen

·Ze spelen mooi weer en maken beloftes die ze niet waar kunnen maken

 

Natuurlijk neem je als nieuwe fractie deze geluiden serieus en uiteraard heeft dat geleid tot de nodige zelfreflectie: wat hebben wij dan zo verkeerd gedaan waardoor het begrijpelijk wordt dat deze partijen zich zo opstellen? Meneer de voorzitter, fracties, aanwezigen, ook GB heeft bepaalde zaken niet altijd even handig aangepakt. Hoewel het voor ons intern volstrekt helder was waarom de wacht werd gewisseld was het dat niet altijd voor mensen van buiten de fractie. Dat hebben we ons onvoldoende gerealiseerd waarvoor onze oprechte excuses.

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om eerst de burgemeester, de griffier en de fracties te informeren over de inzet van dhr. Elzinga, was de pers ons toch een stap voor, waarvoor, nogmaals onze oprechte excuses.

Hoewel ze een volstrekt open houding had naar alle partijen kan door de lange wachttijden tussen de verschillende gesprekken, waar zij overigens niets aan kon doen, een andere indruk zijn ontstaan. Mocht dat zo zijn dan betreurt de fractie van GB dat oprecht. Kortom, als nieuwe, jonge, enthousiaste fractie maak je ook fouten, maar de vraag is: rechtvaardigt dat het gedrag van de huidige coalitie? Zijn dit zulke gewichtige zaken dat zij het verdienen om een coalitievormingsproces op stuk te laten lopen? Is het proces dan zo veel belangrijker dan de inhoud voor de huidige coalitie?

 

Meneer de voorzitter en alle aanwezigen, laten we een gemiddelde voorbijganger van straat plukken en hem of haar vragen om op basis hiervan een visie te geven. Wat denkt u dat de uitkomst dan is? Ik zal uw tijd verder niet verdoen met het pareren van alle argumenten, want ze doen er niet toe. Ze hebben er eigenlijk nooit toe gedaan…Laten we tot de kern van mijn betoog komen: wat doet er wel toe?

 

Wat er toe doet is dat de huidige coalitie bereid is om de verkiezingsuitslag waarbij 1 partij 40% van de stemmen heeft gekregen naast zich neer te leggen. Wat er toe doet is dat de huidige coalitie bereid is om de kiezer niet serieus te nemen. Dat de huidige coalitie de verantwoordelijkheid op zijn schouders neemt om met een zeer krappe meerderheid de komende jaren in een loopgraven oorlog verwikkelt te raken en een verregaande verwijdering te creëren tussen de politiek en de kiezers. Dat de huidige coalitie niet op basis van respect, gelijkwaardigheid en vanuit een positieve grondhouding gesprekken heeft gevoerd, maar dat ze vanaf het begin de vernieuwing en het proces geen kans heeft gegeven. Dat doet er werkelijk toe! Daarom dient GB samen met de VVD de volgende moties in waarover zij graag een hoofdelijke stemming wil:

 

MOTIE 3

raadsvergadering 29 april 2010 te Bedum

 

Behorende bij agendapunt 10, collegevorming

 

De raad van de gemeente Bedum in vergadering bijeen op 29 april 2010,

 

Gelet op de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad van Bedum op 3 maart 2010

 

Constaterend dat drie partijen een zetel verloren hebben

 

Alsmede dat één partij drie zetels gewonnen heeft waardoor die fractie twee keer zo groot geworden is als de eerstvolgende kleinere partij

 

spreekt uit dat het recht doet aan de verkiezingsuitslag dat de partij die drie zetels gewonnen heeft, deel gaat uitmaken van het college van B&W

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

MOTIE 4

raadsvergadering 29 april 2010 te Bedum

 

Behorende bij agendapunt 10, collegevorming

 

De raad van de gemeente Bedum in vergadering bijeen op 29 april 2010,

 

Kennis genomen hebbende van de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad op 3 maart 2010,

 

Constaterende dat de partijen die deel uitmaakten van het college in de vorige raadsperiode elk een zetel verloren hebben,

 

Overwegende dat dit zetelverlies een indicatie is voor de beoordeling van het gevoerde beleid

 

Stelt vast dat de bevolking van de gemeente Bedum daarmee aangeeft dat er een ander beleid gewenst is.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Graag vervolg ik mijn conclusies:

Waarom, meneer de voorzitter, fracties, aanwezigen, waarom doen deze partijen dit? Gaat het dan alleen maar over macht en niet over inhoud? Zij deze partijen na 30 jaar dan zo gehecht aan het pluche? Zien zij zelf ook niet in dat de kiezer zo overduidelijk heeft aangegeven dat het tijd is voor een nieuw geluid? Zien zij zelf ook niet in dat dit heel goed hand in hand kan gaan met zorgvuldigheid en degelijkheid? Geloven zij werkelijk dat GB de gemeente aan de rand van de afgrond zal brengen? Zien zij echt geen andere oplossing ondanks alle reacties van burgers, ondernemers, media en de eigen achterban?

 

Hoe kunnen ze uitleggen dat een centrumpartij die zich hard wil maken voor lokaal beleid voor alle burgers van de gemeente Bedum en die communiceert in begrijpelijke en toegankelijke taal zo opzij wordt gezet? Hebben ze dan niet in de gaten dat er een groot verschil is tussen populisme en begrijpelijkheid en toegankelijkheid? Hebben ze dan niet in de gaten dat dit niet zonder consequenties kan blijven? Hoe durven zij de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor deze verregaande verwijdering en polarisatie tussen haar, de oppositie en de kiezers?

 

Meneer de voorzitter ik wil het hier maar bij laten. Er valt niets meer te zeggen. Alles is gezegd! Ik wil alleen nog een laatste keer een dringend beroep doen op het CDA, de CU en de PvdA om de politieke moed te tonen om de oversteek te wagen. Wij blijven gaan voor de beste oplossing voor de gemeente Bedum en al haar kiezers. Als we in de oppositie terecht komen dan ligt die keuze niet bij ons. De consequenties van deze keuze liggen dan dus ook niet bij ons. De deur staat wat de fractie van GB betreft open voor elke partij die op een constructieve manier en op basis van wederzijds respect met ons en de VVD verder wil praten, wij en de kiezers willen niets liever! Daarom dient GB samen met de VVD de volgende motie in waarover zij graag een hoofdelijke stemming wil:

 

MOTIE 5

raadsvergadering 29 april 2010 te Bedum

 

Behorende bij agendapunt 10, collegevorming

 

De raad van de gemeente Bedum in vergadering bijeen op 29 april 2010,

 

kennis genomen hebbende van het rapport van prof.dr. D.J.Elzinga in zijn hoedanigheid van informateur ten behoeve van de vorming van een college van B&W

 

constaterende dat de fracties afgesproken hebben drie thema's buiten het collegeprogramma te houden,

 

overwegende dat daarmee de belangrijkste controversiële punten uit de collegeonderhandelingen gehaald zijn,

 

van mening dat andere verschillen in programma's niet onoverbrugbaar zijn,

 

dringt aan op de vorming van een college van Gemeentebelangen, VVD en één der andere partijen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Vragen

Rest mij nog om een aantal vragen aan de fracties te stellen waarop wij graag in de eerste termijn een antwoord krijgen zodat we in staat zijn om in de tweede termijn te reageren.

 

Allereerst een vraag aan alle fracties:

Wanneer hebben jullie besloten om niet met GB in zee te gaan en welke inspanningen hebben jullie verricht om het mogelijk te maken om met GB de inhoudelijke verschillen te overbruggen teneinde samen een college te kunnen vormen?

Dan aan de fractie van de PvdA:

Welke inhoudelijke punten vormen nu echt de barrière tussen GB en de PvdA nu de drie door jullie aangegeven belangrijkste pijnpunten in open kwesties zijn ondergebracht? Welke punten zijn dat concreet? GB kan zich niet voorstellen dat de fractie van de PvdA met deze punten een handgeschreven kladpapiertje bedoelt dat zij bij het tweede gesprek inbracht waarop volstrekt willekeurige punten uit het verkiezingsprogramma van GB stonden zoals een vissteigertje???

Wat betreft de fractie van de CDA hebben wij de volgende vragen:

Heeft dhr. Wijnstra wel of niet in zowel de eerste als in de tweede gespreksronde duidelijk aangegeven dat GB wat het CDA betreft in het college moet komen? Is het belangrijkste argument om dit niet met het CDA te kunnen doen werkelijk de inzet van de campagne van GB geweest? Wordt het dan niet eens tijd voor de fractie van het CDA om een basiscursus politicologie te gaan volgen? Immers, hoort dit niet gewoon bij een van de basisprincipes van politiek bedrijven? Gaat haar eigen partij in de aanloop naar de landelijke verkiezingen tijdens de debatten ook niet glashard in tegen het beleid van de andere partijen en zelfs haar eigen gevoerde beleid van de afgelopen jaren? En zal ook zij als het even kan niet na de verkiezingen stralend verschijnen op het bordes bij de koningin met partijen die zij in de campagne heel wat harder heeft verfoeilijkt dan GB ooit naar het CDA heeft gedaan? Tot slot willen wij ook het CDA de vraag stellen op basis van welke concrete inhoudelijke pijnpunten een coalitie met GB onmogelijk was?

Dan onze vragen aan de fractie van de CU:

Wat bedoelt de CU met een gebrek aan bestuurlijke ervaring? Bedoelt zij:

A: een gebrek aan bestuurlijke ervaring onder de raadsleden van GB? Heeft de CU de cv’s van de raadsleden al eens bestudeerd?

B: Bedoelt zij een gebrek aan bestuurlijke ervaring onder onze wethouderskandidaten? Dat kan GB zich niet voorstellen aangezien de CU haar eigen, niet onbesproken kandidaat uit een externe pool haalt omdat zij intern kennelijk niet in staat is om deze positie in te vullen?

C: Of bedoelt de CU het feit dat GB een hele nieuwe, enthousiaste en kwalitatief hoogwaardige fractie heeft neergezet waarmee ze in korte tijd voortvarend aan de slag is gegaan met een historisch verkiezingsresultaat als gevolg? Voelt de CU zich niet op haar gemak bij deze vernieuwing die de kiezer zo graag wil?

 

Heeft de fractie van CU dan nog nooit gehoord over netwetwerksturing? Laat het mij bij deze dan even uitleggen: beste fractie van de CU: alle kennnis in huis hebben is niet belangrijk, als je het maar weet te halen bij de juiste personen en daar zijn wij heel sterk in! En het is bovendien volledig van deze tijd. De bestuurlijke kwaliteiten waarover u meent te beschikken zijn slechts gebaseerd op hiërarchie en macht. Deze eenzijdige benadering is in Nederlands bestuurlijke kringen al jarenlang achterhaald! We leven niet meer in de tijd dat de notaris, de burgemeester, de huisarts en de schoolmeester de notabelen van het dorp zijn en de burger vertellen hoe het moet. Burgerparticipatie op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen is van nu.

Tot slot willen wij ook de CU vragen op basis van welke concrete inhoudelijke pijnpunten een coalitie met GB onmogelijk was.

 

Voor de VVD heeft de fractie geen vragen. Zij wil de VVD wel bedanken voor de open, positieve, collegiale en inhoudelijke houding en gesprekken. Het is fantastisch om zo ontvangen te worden in de bedumer politieke arena door een partij die ook aan ons kiezers heeft verloren. Wij hebben veel waardering voor de VVD die ondanks de ook voor hen teleurstellende uitslag, heeft laten zien dat zij goed hebben begrepen waar het in onze democratie om gaat: Luisteren naar de kiezer en jezelf en je eigen subjectieve emoties en waarnemingen opzij kunnen en durven zetten om recht te doen aan dat wat de burger heeft aangegeven. Wij hebben hier nogmaals veel respect voor en verheugen ons op onze samenwerking!

 

Meneer de voorzitter, aanwezigen, ik dank u allen hartelijk voor uw aandacht.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 30 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum