Gemeentebelangen Bedum
   

 Klik hier om naar het videoverslag te kijken, GB zit op 28:15(punt 2) 

30 km zones en handhaving
Tijdens de afgelopen ABZ commissie en in alle media hebben we kennis kunnen nemen van de oproep van het CDA in de richting van de politie om beter te handhaven in de 30 km zones in de gemeente. GB vindt de oproep misleidend omdat hij voorbij gaat aan een aantal belangrijke uitgangspunten die de politie hanteert ten aanzien van de handhaving in 30 km zones. Het beeld dat nu is ontstaan legt de verantwoordelijkheid van de veiligheid van de 30 km zones in onze gemeente bij de politie, zij moet gewoon harder haar best doen en beter handhaven. Er wordt zelfs gezegd dat er niets meer kan worden verbeterd aan bijvoorbeeld de Stationsweg als de zebra eindelijk is aangelegd, het enige dat ons nog rest is handhaven.
GB wil hierbij graag een aantal kanttekeningen plaatsen en de betreffende wethouder een aantal vragen stellen teneinde zijn visie en aanpak met betrekking tot dit onderwerp te achterhalen.
In een brief van de officier van justitie dhr. J.F. Severs uit 2006 blijkt dat de oproep van het CDA niet op zich zelf staat en ik citeer: “Het is mij gebleken dat er onnodige onduidelijkheid bestaat over het beleid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de handhaving van de maximumsnelheid door de politie op wegen waar een 30- of 50 km-regime is ingesteld. Deze onduidelijkheid wordt gevoed door berichtgeving in de media over inzet van meer politie op deze wegen in het kader van de aanpak van zogeheten ‘subjectieve verkeersonveiligheid’. (einde citaat)

In de praktijk blijkt dat de politie pas handhaaft in een 30 km zone als dat gebied ook als zodanig is ingericht. Louis van de Wart van het team Subjectieve Onveiligheid van de politie IJssel land zegt hierover: “Toen er nog 30 km/uur zones werden aangelegd volgens de CROW-richtlijnen, met om de zoveel meter een drempel of een plateau, was duidelijk wanneer een gebied goed was heringericht. Geleidelijk aan ging men echter steeds meer over op sober en doelmatig inrichten. Wij gaan niet handhaven in een oude wijk met rechte straten waar alleen een 30 km/uur bord staat. Het geheel moet de uitstraling hebben van een verblijfsgebied waar de automobilist te gast is. Het snelheidsregime moet af te lezen zijn uit de weginrichting”.

Dat gegeven is bevestigd tijdens gesprekken die GB met de verkeerspolitie heeft gehad. Ook werd ons duidelijk gemaakt dat het openbaar ministerie elke bon die in een 30 km gebied is uitgeschreven voor rijden tot 50 km/uur naar de prullenbak zal verwijzen als minstens 80% van de automobilisten harder dan 30 km/uur rijdt omdat de weg dan dus niet als zodanig geschikt is of is ingericht en dus niet zelfhandhavend is.

Nog een voorbeeld dat op een forum staat van de politie. Een woordvoerder van de politie geeft daar aan: “Er zijn gemeenten, die een bordje 30 plaatsen op een weg waar met gemak 50/60/70 gereden kan worden. Dat is daarmee dus geen 30km gebied zoals een 30km gebied is bedoeld. De gedachte achter een 30km gebied is immers dat iedere gebruiker van die weg uit zichzelf besluit om niet harder te rijden omdat de weg het niet toelaat. Oftewel: een weg die niet uitnodigt tot harder rijden dan 30 km/h. Maar: dat kost geld en geld heeft de gemeente nooit. Een bordje plaatsen kost niet zoveel en is vrij eenvoudig geregeld. Maar maakt alleen het plaatsen van een bord 30 een gebied ook gevoelsmatig een 30km-gebied? Nee, nu niet, dan niet, nooit niet. Het is vervolgens wel diezelfde gemeente die hard roept dat de politie moet controleren omdat iedereen het 30 km-bord negeert. Dat is voor de gemeente heel goedkoop immers: de politie controleert wel, denkt de gemeente. De politie aan de andere kant zegt: Zorg er eerst eens voor dat een 30km-weg ook daadwerkelijk niet harder bereden kan worden dan 30 km/h, dan zorgen wij er voor dat we die individuele hufter, die met gierende banden toch 70 denkt te kunnen rijden, er wel tussenuit halen. Die snuiters vallen snel genoeg in het oog en zijn vrij eenvoudig op te sporen. Met controles op een niet goed ingericht 30km-gebied bereik je alleen dat de toch wel goedwillende burger, die daar toevallig 37 (of 34 echt) rijdt een bon krijgt, terwijl die hufter het feitelijke kwaad in het gebied is. Dus: gemeente, doe je werk goed, dan doet de politie het daarna ook wel.

Welnu onze vragen aan de wethouder zijn de volgende:

 1. Heeft de wethouder vanaf het moment dat de doorgaande wegen: de Wilhelminalaan en de Stationsweg na de herinrichting in gebruik zijn genomen ook snelheidsmetingen verricht? Zo ja, wat blijkt daar dan uit en zo nee, waarom niet? Het vormt immers de basis om überhaupt met de handhavers in gesprek te kunnen gaan om het onderwerp van de verkeersveiligheid van haar burgers inzichtelijk te kunnen maken en te kunnen aanpakken?
 2. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat het openbaar ministerie een uitgeschreven bon voor rijden tot 50 km in een niet goed ingericht 30 km gebied naar de prullenbak zal verwijzen?
 3. Vindt de wethouder ook dat de Stationsweg niet verder kan worden verbeterd als 30 km gebied als het zebrapad er eindelijk (!) ligt?
 4. Vindt de wethouder dat de doorgaande wegen in Bedum waar 30 km borden zijn geplaatst voldoen aan de CROW richtlijnen en daarmee volwaardige 30 km gebieden zijn?

2. ontsluiting
De afgelopen maanden is er veel gesproken en gepubliceerd over de ontsluiting van Bedum. Wees gerust wij gaan vanavond geen herhaling van zetten doen. Politiek gezien zijn wij met betrekking tot dit onderwerp uitgespeeld in Bedum. De meerderheid van de raad vond het niet nodig om aan de wethouder te vragen om na te gaan wat de consequenties zijn van het tijdelijk stopzetten van de bouwwerkzaamheden aan Ter Laan 4 totdat de provincie haar onderzoeken heeft afgerond en tegen het licht van ingrijpend gewijzigde omstandigheden. Een meerderheid in de raad vond het niet nodig om naar onze uiteenzetting van de quick scan naar de overgebleven ontsluitingsvarianten te luisteren. En een meerderheid van de raad vond het niet nodig om het onderwerp alsnog inhoudelijk in de VROM commissie te bespreken, hoewel het tijdens de raad naar de prullenbak werd verwezen op basis van een procedurefout (er zou te weinig voorbereidingstijd zijn geweest). Dan rest ons nog om enkele vragen aan de wethouder te stellen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven. Immers het vragenuur is het enige effectieve instrument dat we nog hebben in Bedum en dat ons de gelegenheid geeft om vragen aan het college te stellen? Welnu onze vragen zijn eigenlijk heel simpel:

 1. Wat heeft dit college de afgelopen 10 jaar concreet en aantoonbaar gedaan in de richting van de provincie, met de veelvuldige oproepen van de directie van de Domo, het bedrijfsleven en de burgers met betrekking tot het oplossen van de enorme toename van het vrachtverkeer door de dorpskom van Bedum en Onderdendam op grond waarvan ze vindt dat ze een deel van het succes mag claimen dat zeer recent bij de provincie is geboekt in de vorm van een onderzoek
 2. Vindt de wethouder de veranderingen van de laatste 5 jaar, dus sinds het vaststellen van het bestemmingsplan Ter Laan 4 ingrijpend? Ik noem enkele voorbeelden: de kredietcrisis, de ernstige stagnatie op de woningmarkt, de naderende krimp, de miljoenen bezuinigingslast die gemeenten is opgelegd, het stopzetten van de N361… en vindt de wethouder ze van dien aard dat ze mogelijk het opnieuw bezien van alle uitgangspunten, ontsluitingsvarianten en wellicht zelfs het bestemmingsplan zouden kunnen rechtvaardigen onder het motto: voortschrijdend inzicht en politieke moed?
 3. Is er in het verleden grondig onderzoek gedaan naar de verschillende ontsluitingsvarianten waarbij kosten, haalbaarheid, verkeersstromen en timing met elkaar zijn vergeleken? Zo ja, wat waren de uitkomsten en zo nee, waarom niet en wat vindt de wethouder daarvan tegen het licht dat met het bestemmingsplan Ter Laan 4 een van de ontsluitingsmogelijkheden voorgoed onmogelijk wordt gemaakt, zonder dat dit is gebaseerd op een dergelijk, degelijk onderzoek?
 4. Hoe ziet de wethouder zijn rol nu de provincie betrokkenheid en een onderzoek heeft toegezegd? Vindt zij dat ze nog langer in de wachtstand moet blijven staan totdat de provincie zo ver is, of vindt ze dat ze juist nu, of misschien wel eindelijk, zeer voortvarend haar huiswerk moet gaan maken om straks een volwaardige gesprekspartner van de provincie te kunnen zijn?
 5. Gaat de wethouder nog steeds uit van een noordelijke variant (oost-west verbinding, uiteraard zonder aantakking bij de N361) en zo ja, wanneer denkt zij die dan te realiseren en heeft ze ook een beeld van de kosten en gevolgen voor de verkeersstromen en de ontsluiting van Ter Laan 3 en 4 in haar gemeente?

3. beledigde wethouder
De afgelopen weken heeft GB in het nieuws gebracht dat ondernemers en ook andere burgers in onze gemeente zich niet serieus genomen voelen en geschaad worden in hun belangen als zij zich kritisch uitlaten over het college. De bedrijvenvereniging heeft twee keer een persbericht laten uitgaan waarin ze aangeeft zich niet te herkennen in de opmerkingen van GB en zich goed te kunnen voorstellen dat de wethouder zich in zijn goede naam en eer voelt aangetast. Zij roept alle ondernemers op om zich te melden. GB vindt openheid en eerlijkheid in het (lokale) bestuur, ook als dat tot kritisch commentaar leidt een van de peilers van onze democratie, maar heeft geen enkel vertrouwen in deze oproep van de bedrijvenvereniging. Zij distantieert zich van de opmerkingen van GB en vraagt tegelijkertijd aan haar ondernemers om naar voren te komen met ervaringen. GB denkt dat deze weinig objectieve aanpak niet veel zal opleveren

Het college en met name wethouder Zwart heeft ook aangegeven zich in de kritiek van GB niet te herkennen en zich beledigd te voelen. GB is bij het maken van deze kritiek uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en heeft uit diverse bronnen signalen ontvangen die de kritiek over het college ondersteunen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanpak van wethouder Zwart met betrekking tot het gasfabriekterrein en de Domo villa, maar ook de hele gang van zaken me betrekking tot de Grotestraat heeft, ook al is dat al langer geleden diepe sporen nagelaten in het vertrouwen dat ondernemers en burgers in deze gemeente hebben en dat zijn slechts enkele voorbeelden.

GB kan in verband met de vertrouwelijkheid haar bronnen niet prijs geven. GB vindt echter wel dat het college en ook hier weer met name de zich beledigd gevoelde wethouder Zwart, in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn naam te zuiveren en zich boven elk verdenking te plaatsen. GB heeft in verband hiermee een aantal vragen.

 1. Is het college van mening dat het college voldoende luistert naar kritische geluiden uit de gemeente over het functioneren van het college en dat voldoende ondersteuning wordt gegeven aan burgerinitiatieven ook al zijn die in eerste instantie niet in lijn met de visie van het college, te denken valt bijvoorbeeld aan plan Bijvank: Bedum verdient beter?
 2. Is het college tevens van mening dat aanhoudende kritiek op het college nooit tot gevolg heeft dat kritische ondernemers in hun belangen worden geschaad, bv bij het toekennen van gemeentelijke opdrachten.
 3. Indien het college van mening is dat in alle voorkomende gevallen de afgelopen jaren integer, zuiver en zonder beschadiging van belangen van ondernemers en evt andere burgers is gehandeld, is het college dan bereid om een onafhankelijk en eventueel anoniem onderzoek te starten naar de politieke en bestuurlijke integriteit van het college en de vermeende angst onder ondernemers in haar gemeente teneinde de aanhoudende kritiek te ontzenuwen en haar naam en de naam van haar leden te zuiveren?
Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 7 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum