Gemeentebelangen Bedum
   

Beschikbaar stellen budget voor onderzoeken De Beemden
Naar aanleiding van de ABZ commissie en de later beschikbaar gestelde memo over de geplande onderzoeken heeft GB vragen aan de wethouder gesteld. Deze vragen zijn wat ons betreft niet naar tevredenheid beantwoord. GB maakt zich dan ook nog steeds grote zorgen over het verloop en de aanpak van de verschillende onderzoeken, de opdrachtformulering van de gemeente aan Synarchis en de wijze waarop zij betrokken kan blijven in dit proces vanuit haar kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid.

In de opdrachtbeschrijving van de gemeente staat:

Beoordeel de haalbaarheid van de plannen tegen het licht van de omgevingsanalyse, de ruimtelijke inpassing op de huidige locatie, een elementenbegroting, een raming van de investeringskosten, de verwachte maatschappelijke consequenties, de jaarlast en stel een prognose op van de verwachte exploitatie op korte- en middellange termijn.

 GB mist in deze beschrijving het doelgroepen- en behoefte onderzoek en als je door de offerte van Synarchis loopt wordt ook niet duidelijk welke kengetallen ze gaat gebruiken in haar rapportage, landelijke kentallen of voor Noord Nederland?

Ook is GB niet gelukkig met de keuze om alle onderzoeken parallel aan elkaar te laten lopen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid en de opbrengsten van het benutten van de Domo warmte niet meenemen in het Synarchis onderzoek naar de haalbaarheid van uitbreiding van het zwemwater. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek naar de technische installaties kan wat ons betreft helemaal pas worden opgepakt als de uitkomsten van het Domo- en Synarchis onderzoek bekend zijn. Kortom, wat betreft GB moeten de onderzoeken niet parallel, maar respectievelijk aan elkaar worden uitgevoerd…

Ook zijn we toch wel erg benieuwd naar het proces en de achtergrond van de keuze voor Synarchis. Is er een pitch geweest? Op basis van welke criteria is tot deze keuze gekomen? Is er geen bureau die een dergelijk complex project in al zijn facetten kan onderzoeken om te voorkomen dat er zaken dubbel worden gedaan of om te voorkomen dat er juist niet voldoende verbindingen worden gelegd?...(zie ook: de bezorgde opmerkingen van de voltallige ABZ commissie?).

Ook vindt GB de bedragen van de offertes erg aan de lage kant. Hij die betaalt, bepaalt en vanuit onze ervaring denken wij bij een onderzoek van een dergelijke omvang en complexiteit eerder aan bedragen van tussen de 15.000 € en 20.000 €. Tenminste als je alles goed wilt doen en een totaal beeld van alle aspecten wilt krijgen, op basis waarvan wij als raad een zorgvuldige en afgewogen beslissing kunnen nemen.

Resume

Om akkoord te kunnen gaan met het beschikbaar stellen van het gevraagde budget wil GB een aantal toezeggingen van de wethouder:

1. Om onze kaderstellende en controlerende taken als raad goed te kunnen uitvoeren wil GB in dit stadium pleiten voor een volgordelijkheid van de 3 onderzoeken. Daarmee wordt een optimale samenhang gegarandeerd en wordt voorkomen dat er zaken dubbel worden gedaan of over het hoofd worden gezien. GB wil concrete toezeggingen en garanties van de wethouder dat de uitkomsten van de onderzoeken elkaar zullen versterken. De opmerking dat hij dat zorgvuldig zal bewaken is wat ons betreft niet concreet genoeg.

2. GB wil op basis van de opdrachtbeschrijving van de gemeente die is doorspekt met multi-interpretabele containerbegrippen een debriefing, ofwel terugkoppeling ontvangen, waarbij Synarchis (of welk bureau dan ook) terugkoppelt hoe zij de briefing interpreteert, welke onderzoeken zij wil gaan doen (met een verantwoording) en op welke concrete vragen zij een antwoord gaat formuleren. Deze debriefing kan met alle betrokkenen waaronder ook de raad worden besproken voordat er met de daadwerkelijke onderzoeken wordt gestart. Daardoor kan de raad zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uitvoeren en worden alle verwachtingen goed gemanaged waardoor je teleurstellingen achteraf voorkomt. Immers: de opdrachtformulering en –aanpak bepaalt voor een belangrijk deel de uitkomst(en). Dit proces is kostbaar, complex en politiek gevoelig. Wat ons betreft dus alle reden om juist in dit stadium van de opdrachtbeschrijving en –aanpak alle belanghebbende partijen zo veel mogelijk concreet te betrekken.

3. Zoals wij in de vorm van schriftelijke vragen al aan het college hebben gesteld wil GB betrokken blijven bij het proces, uiteraard vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Momenteel wordt het zwembad vanuit de gemeente op afstand bestuurd, conform een raadsbesluit .GB vindt dat tegen het licht van alle recente ontwikkelingen niet wenselijk. Sterker nog, het argument dat het zwembadbestuur zo onafhankelijk mogelijk dient te zijn raakt hier kant noch wal! Een fractievertegenwoordiger van de PvdA die zijn ongenoegen over GB niet onder stoelen of banken steekt is voorzitter van het bestuur en een ex-wethouder van de CU die ook niet bepaald positief is over onze plannen is bestuurslid! Iedereen kan dan begrijpen dat wij ons dus grote zorgen maken over de onafhankelijkheid van het bestuur en haar vermogen om in dit proces objectief en positief te blijven. Terwijl dat wel noodzakelijk is voor een professioneel en zorgvuldig proces en dito uitkomst! Volgens een openbaar besluit van 27 april 2010 heeft het college besloten dat zij vooralsnog geen bestuurslid zal voordragen voor benoeming. Ook heeft zij het stichtingsbestuur bericht dat de statuten op dit punt niet behoeven te worden gewijzigd. Wat ons betreft is het tegen het licht van alle recente ontwikkelingen dringend nodig dat de wethouder gebruik gaat maken van zijn zetel in het zwembadbestuur. De wethouder kan ter verantwoording worden geroepen door de raad en op deze wijze kunnen wij betrokken blijven bij alle belangrijke op handen zijnde ontwikkelingen bij de Beemden waar ook het bestuur een belangrijke rol in zal gaan spelen. Hierdoor kunnen we waar nodig onze kaderstellende en controlerende taken naar behoren uitvoeren.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 41 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum