Gemeentebelangen Bedum
   

Vragenuur voor raadsleden, 27-10-2011.

De stremmingen naar aanleiding van de werkzaamheden in Onderdendam hebben bij sommige ondernemers logischerwijs tot een afname van de klandizie en omzetverlies geleid. Nou is de opbreking van een weg op zichzelf een rechtmatige handeling van het college in, je zou kunnen zeggen, het algemeen belang. Maar ik hoop dat we allemaal wel de Van Vlodrop-jurisprudentie kennen waaruit blijkt dat bepaalde burgers zelfs in geval van een rechtmatige handeling, aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie en dus schadevergoeding. Nou heeft GB van een aantal ondernemers te horen gekregen dat zij aantoonbaar omzetverlies lijden door de betreffende werkzaamheden. Dit was voor ons aanleiding om de voorwaarden die in de jurisprudentie aan een dergelijke vordering gesteld worden, er even op na te slaan. Ter illustratie van de slagingskans van zo’n vordering zouden we jullie graag een korte uitleg daarover willen geven.

Een burger of bedrijf heeft recht op nadeelcompensatie, indien de maatregel (de last) waarmee hij wordt geconfronteerd, schade veroorzaakt die onevenredig is, dat wil zeggen abnormaal en speciaal. Een last is speciaal als die een beperkte groep burgers of bedrijven in het bijzonder raakt en abnormaal als die het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico te boven gaat. Ondernemers in de buurt van de opbreking van een straat bijvoorbeeld kunnen aangemerkt worden als een identificeerbare groep bedrijven die schade lijden door de afgenomen klandizie. 
Dan de abnormale last. Alleen schade die het normaal maatschappelijk risico te boven gaat, komt voor vergoeding in aanmerking. Iedereen die deelneemt aan onze samenleving heeft een bepaalde mate van hinder of schade te dulden. In het algemeen zijn veel infrastructurele werkzaamheden, zoals de herprofilering van de weg of de vernieuwing van kabels, leidingen en rioleringen, normale risico’s, waarmee eenieder in Nederland te maken kan krijgen. Maar de werkzaamheden kunnen door tijdsduur of wijze van uitvoering (lees: herhaling wegens verkeerde keuze klinkers in het eerste traject) zoveel overlast of schade veroorzaken dat dit uitgaat boven wat gebruikelijk of aanvaardbaar is te achten.

Nou is het zo dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt indien de overheidshandelingen en de schade voorzienbaar zijn geweest. In het eerste traject van de herinrichting was de schade voorzienbaar aangezien elk redelijk denkend mens kan bedenken dat wegen eens in de zoveel tijd gerenoveerd moeten worden. Hoewel er ook hier vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de vergoedbaarheid van de schade die de ondernemers destijds hebben geleden, als gevolg van de uitloop van de werkzaamheden waardoor het schadeveroorzakend handelen langer duurder dan was voorzien. Maar goed, we hebben het nu over de schade van de afgelopen maand, die de voorzienbaarheidstoets overduidelijk niet doorstaat aangezien de ondernemers niet hoefden te rekenen op nog een stremming, nota bene iets wat voorkomen had kunnen worden indien het college destijds een juiste afweging had gemaakt.

Het is duidelijk dat er een gerede kans bestaat dat de bestuurs- of de burgerlijke rechter een vordering van ondernemers mbt hun schade toewijsbaar zal achten.

Dit alles overziend, is onze vraag aan het college en dus de verantwoordelijke wethouder, welke acties hij van plan is te ondernemen om de gelaedeerden hierin tegemoet te komen en dus pro actief tewerk te gaan?

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 26 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum